COĞRAFİYA FAKÜLTƏSİNİN DEKAN MÜAVİNLƏRİ

Humanitar və sosial məsələlər üzrə dekan müavini Elxan Nuriyev Balahəsən oğlu – 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirmişdir.
1976-1990-cü illərdə AMEA-nın Coğrafiya İnstitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 1983-cü ildə «Böyük Qafqazın Cənub yamacının (Mazımçay ilə Göyçay arası) yaşayış məntəqəsi adlarının tədqiqi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək coğrafiya elmləri namizədi adını almışdır.
1990-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının dosentidir.
Bakalavr və magistratura pillələrində «Dünya təsərrüfatının coğrafiyası», «Dünyanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası», «Turizmin əsasları», «Beynəlxalq turizmin coğrafiyası», «Rekreasiya coğrafiyası» fənlərini tədris edir.
Toponimika və turizmə aid 70 elmi məqalənin, 2 monoqrafiya, 4 proqram, 2 metodik göstərişin müəllifidir. Respublika və beynəlxalq konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış edir.
«Azərbaycan toponimiyasında coğrafi reallığın tədqiqi» mövzusunda doktorluq işi üzərində işləyir.

Elmi işlər üzrə dekan müavini Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu – 1966-1971-ci illərdə BDU coğrafiya fakültəsini bitirmişdir.
Əhlimanov R. 1980-cı ildə «Landşaftın kartoqrafik-riyazi metodla təhlili» (Azərbaycan respublikası ərazisi timsalında) mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1974-cü ildən 1991-ci ilə qədər AEA Coğrafiya İnstitutunda mühəndis-kartoqraf, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində çalışmış, 1990-cı BDU «Geodeziya və Kartoqrafiya» kafedrasına baş müəllim vəzifəsinə qəbul edilmiş, 1991-ci ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.
Dosent R.M.Əhlimanov 1991-ci ildə BDU Coğrafiya fakültəsi yaradılması ilə əlaqədar dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Elmi əsərləri landşaft strukturunu kartoqrafik-riyazi metodla tədqiq olunmasına həsr edilmişdir. O bir sıra landşaftometriya xəritələrinin və 60-dan çox elmi məqalənin, proqram və metodik vəsaitin müəllifidir.

Bookmark and Share