Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının dosenti
İş telefonu:539-09-74

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1949-cu il may ayının 1-də Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.1955-66-cı illərdə şamaxı şəhəhər 1 N-li orta məktəbində oxuyub.1966-71-ci illərdə BDU-nun geologoya- coğrafiya fakultəsinin əyani şöbəsində ali təhsil alıb.1971-74-cü illərdə AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya institutunda kartoqrafiya ixtisası üzrə aspiranturada təhsil alıb

TƏHSİLİ,ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1966-71-ci illərdə BDU-nun geologoya-coğrafiya fakultəsinin əyani şöbəsində ali təhsil alıb.
 • 1971-74-cü illərdə AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya institutunda kartoqrafiya ixtisası üzrə aspiranturada təhsil alıb
 • 1974-cü ildə kartoqrafiya ixtisası üzrə aspiranturanı bitirib.
 • 1980-ci ildə „Landşaftların kartoqrafik –riyazi metodla təhlili“mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Hal-hazırda „Təbii-ərazi kompleksi və onun komponentlərinin kartoqrafik-aerokosmik metodla tədqiqi“ mövzusunda doktorluq işi üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1974-ci ildən 1991-ci ilədək AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya institutunda baş laborant.mühəndis, mühəndis-kartoqraf,kiçik elmi işçi,baş elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.
 • 1990-cı ildən BDU-nun „Geodeziya və kartoqrafiya „ kafedrasının dosentidir.1991-ci ildən BDU-nun Coğrafiya fakultəsinin tədris işləri üzrə dekan müavinidir.
 • Kartoqrafiya,kartometriya və morfometriyanın əsasları , Kartoqrafiya tarixi, xəritələrin bədii tərtibatı fənnlərini tədris etmişdir.
 • 60-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Kartoqrafiya,kartometriya və morfometriyanın elmi nəzəri və təcrübi məsələləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003-ci ildə Bakı,Azərbaycan, „H.Ə.Əliyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı“
 • 2005-ci il ildə Bakı,Azərbaycan,“Coğrafiya fakultəsinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı“
 • 2007-ci il Bakı,Azərbaycan,“prof.M.A.Müseyibovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı“
 • 2012 - ci il Bakı, Azərbaycan , prof. M. A. Museyibovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi - praktik konfrans

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 1. 2015, Abşeron yarımadasının şimal-şərq hissəsindəki neft-qaz istismar edilən sahələrdə radioaktiv şüalanmanın ətraf mühitə təsiri
 2. 2015, Konserogen aerozolların qlobal istiləşmədə rolu

KİTABLAR

 • "Морфометрический анализ ландшафтной структуры.
Bookmark and Share