Əhlimanov Ramiz Mirağa oğlu

Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının dosenti,
İş telefonu:539-09-74

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1949-cu il may ayının 1-də Şamaxı şəhərində anadan olmuşdur.1955-66-cı illərdə şamaxı şəhəhər 1 N-li orta məktəbində oxuyub.1966-71-ci illərdə BDU-nun geologoya- coğrafiya fakultəsinin əyani şöbəsində ali təhsil alıb.1971-74-cü illərdə AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya institutunda kartoqrafiya ixtisası üzrə aspiranturada təhsil alıb

TƏHSİLİ,ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1966-71-ci illərdə BDU-nun geologoya-coğrafiya fakultəsinin əyani şöbəsində ali təhsil alıb.
 • 1971-74-cü illərdə AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya institutunda kartoqrafiya ixtisası üzrə aspiranturada təhsil alıb
 • 1974-cü ildə kartoqrafiya ixtisası üzrə aspiranturanı bitirib.
 • 1980-ci ildə „Landşaftların kartoqrafik –riyazi metodla təhlili“mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Hal-hazırda „Təbii-ərazi kompleksi və onun komponentlərinin kartoqrafik-aerokosmik metodla tədqiqi“ mövzusunda doktorluq işi üzərində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1974-ci ildən 1991-ci ilədək AMEA-nın akademik H.Əliyev adına Coğrafiya institutunda baş laborant.mühəndis, mühəndis-kartoqraf,kiçik elmi işçi,baş elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.
 • 1990-cı ildən BDU-nun „Geodeziya və kartoqrafiya „ kafedrasının dosentidir.1991-ci ildən BDU-nun Coğrafiya fakultəsinin tədris işləri üzrə dekan müavinidir.
 • Kartoqrafiya,kartometriya və morfometriyanın əsasları , Kartoqrafiya tarixi, xəritələrin bədii tərtibatı fənnlərini tədris etmişdir.
 • 60-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Kartoqrafiya,kartometriya və morfometriyanın elmi nəzəri və təcrübi məsələləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2018, Strateji yol xəritələri və coğrafi tədqiqatlar Respublika elmi praktiki konfrans
 • 2016, Azərbaycan regionlarının coğrafi problemləri. Respublika elmi praktiki konfrans
 • 2015, Coğrafiya, nəzəriyyə, praktika və innovasiya mövzusunda konfrans
 • 2014, Prof. R.X.Piriyevin anadan olmasının 90 İlliyinə həsr olunmuş “Müasir coğrafiya elminin tətbiqi istiqamətləri” mövzusunda elmi-praktik konfrans
 • 2013, Müstəqillik illərində coğrafiya elminin inkişafı “Fiziki coğrafiya” kafedrasının 70 və “Hidrometerologiya”kafedrasının 40 illik yubleyinə  həsr olunmuş respublika elmi konfrans
 • 2013, H.Ə.Əliyevin anadan olmasinin 90 illik yubleyinə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafi” elmi konfrans
 • 2012, Prof. M.A.Müseyibovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş  beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2012, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının  yaranmasının  40 illik  yubileyinə həsr olunmuş “XX əsr: geodeziya və kartoqrafiya elmində innovasiyalar” mövzusunda  IV elmi-praktik konfrans
 • 2011, “Azərbaycanda Geodeziya və Kartoqrafiyanın inkişaf pers-pektivləri” mövzusunda  III elmi-praktik konfrans
 • 2007-ci il Bakı,Azərbaycan,“prof.M.A.Müseyibovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı“
 • 2005-ci il ildə Bakı,Azərbaycan,“Coğrafiya fakultəsinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı“
 • 2003-ci ildə Bakı,Azərbaycan, „H.Ə.Əliyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransı“

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

  • 2018, Ətraf mühitin ekoloji şəraitinin xəritələşməsində  məzmun elementlərinin seçilməsi
  • 2016, Xəritə tərtibi prosesinin riyazi-statistik üsullarla araşdırılması və avtomatlaşdırılması
  • 2015, Konserogen aerozolların qlobal istiləşmədə rolu
  • 2015, Abşeron yarımadasının şimal-şərq hissəsindəki neft-qaz istehsal edilən sahələrdə radioaktiv şüalanmanın ətraf mühitə təsiri
  • 2014, Об усовершенствовании содержания эколого-топографических карт
  • 2014, Azərbaycan Respublikasının landşaft strukturunun parçalanma xəritəsi
  • 2014, Azərbaycan Respublikasının landşaft strukturunun müxtəliflik xəritəsi
  • 2014, Azərbaycan Respublikasının landşaft strukturunun müvazinətsizlik xəritəsi
  • 2014, Azərbaycan Respublikasının bitki örtüyü  strukturunun parçalanma xəritəsi
  • 2014, Azərbaycan Respublikasının bitki örtüyü  strukturunun müxtəliflik xəritəsi
  • 2014, Azərbaycan Respublikasının bitki örtüyü  strukturunun müvazinətsizlik  xəritəsi
  • 2013, Эколого-географические процессы и методы их исследования
  • 2013, Эколого-географические процессы и методы их исследования
  • 2013, Kartoqrrafik tədqiqat metodu ilə torpaq örtüyünün öyrənilməsinə dair (Böyük fiziki-coğrafi vilayətə ərazisi timsalında)
  • 2012, Разработка методики дешифрования аерокосмических снимков для изучения экологической  ситуации
  • 2012, Kartoqrafiya və GİS
  • 2012, Azərbaycanda atlas kartoqrafiyasının inkişafı
  • 2011, Ekoloji şəraitin tədqiqində kartoqrafik modelləşmə
  • 2011, Azərbaycanda kartometriya və morfometriyanın inkişafına dair
  • 2010, Morfometrik göstəricilərin riyazi-statistik modelləşməsi və kartoqrafik təhlili
  • 2010, Geo informasiya sistemi (gis) və tətbiq sahələri
  • 2009, Ərazinin ekocoğrafı qiymətləndirilməsi məqsədi ilə relyefın şaquli parçalanmasının tədqiqi
  • 2009, Böyük Qafqazın cənub yamacın meşə landşaftlarının transformasiyasının kartoqrafık    metodla öyrənilməsi
  • 2009, Azərbaycanda ekoloji şəraitin xəritələşdirilməsinin     aktual problemləri

   KİTABLAR

   • "Морфометрический анализ ландшафтной структуры.

   Bookmark and Share