AZƏRBAYCAN COĞRAFİYASI VƏ COĞRAFİYANIN TƏDRİSİ METODİKASI

Coğrafiya fakültəsinin strukturuna daxil olan ən gənc kafedra kimi 2007-ci ildə yaradılmış və kafedra müdiri vəzifəsinə prof. Vüsət Əmir oğlu Əfəndiyev seçilmişdir. O, 1977-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsini bitirmişdir. 1985-ci ildə namizədlik, 2004-cü ildə dok­tor­luq dissertasiya­la­rı­nı müdafiə etmiş, 2007-ci ildə professor elmi adı almışdır. V.Ə.Əfəndiyev so­sial-iqtisadi və si­­­­yasi coğrafiya sa­hə­­­­sində tanınmış alim­­­­dir. Onun elmi-təd­­­qiqatlarının əsas is­ti­qaməti urbanizasi­ya­nın inkişaf qa­nu­­na­uy­ğun­luq­ları, ni­­zamlanma­sı, mü­rək­­kəb şə­hər mü­­hi­ti­nin anato­­mi­ya­sı, po­­­ten­sial imkanları və proq­nozlaş­dırıl­ma­­­sı­dır. Prof. V.Ə.Əfən­diyev 2009-cu ildə Əməkdar elm xadi­mi fəxri adına layiq görülmüş və «Qabaqcıl Təhsil işçisi» döş nişanı ilə təltif edilmişdir.

Kafedranın əsas elmi istiqaməti Azərbay­can­­da urbanizasiya prosesinin tənzimlənməsi yol­larıdır. Əhali məskunlaşması və miqrasiya prob­lemləri, Torpaqların mənşəyi və coğrafi yayıl­ması, Coğrafiyanın tədrisi metodikası, Xidmət sa­hələrinin coğrafiyası, Narkomaniyanın coğrafiya­sı və onun iqtisadi-coğrafi problemləri, Əhali məs­kunlaşması problemi sahəsində tədqiqatlar apa­rılır.

Kafedranın bütün professor-müəllim heyəti «Azər­baycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası» (2010) dərsliyinin hazırlanmasında iştirak et­miş­lər.

Kafedra Moskva və Sankt-Peterburq Dövlət Universitetləri, İran İslam Respublikasının bir sıra ali məktəbləri və elmi mərkəzləri ilə əlaqə yaradıb, elmi kadr hazırlığı, təcrübə mübadiləsi və s. istiqamətlərdə birgə iş aparır.

2010-2014-cü illərdə kafedra əməkdaşları tərəfindən 3 monoqrafiya, 150-dən çox məqalə və tezis çap etdirilib.

Kafedrada Azərbaycanın fiziki coğrafiyası və Azərbaycan və onunla qonşu ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası ixtisaslaşmaları üzrə magistratura pilləsi fəaliyyət göstərir.

Bookmark and Share