Xəlilov Telman

Xəlilov Telman

Coğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 439 09 69

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1938-ci il oktyabrın 26-da Bakıda anadan olub. 1945-1955-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub. 1957-1962-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya-biologiya fakültəsində təhsil alıb. 1962-1964, hərbi xidmətdə olmuşdur. 1991-ci ildən BDU-da çalışır. 1991-ci ildən Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrasında müəllim, dosent və professor vəzifəsində çalışır. Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1962, BDU
 • 1973,Zəyəmçay hövzəsində dağ-bozqır və kserofil meşə torpaqlarında bioloji dövran və kimyəvi elementlərin miqrasiyası
 • 2006, Arid zonaların suvarılan torpaqlarının genetik xüsusiyyətləri, müasir torpaq-ekoloji səciyyəsi və torpaq-meliorativ rayonlaşdırılması
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1955, «Leninneft» trestinin 12-ci mədənində, 1964-1974, AMEA-ın Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutunda kiçik elmi işçi, 1978, kontraktla Suriya Ərəb Respublikasında ekspert-torpaqşünas-meliorator, 1994, Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Baş elm və təhsil idarəsində «Baş mütəxəssis», 1995-1997, Milli Zadəganlar
 • Universitetində, 1996-1999, Lənkəran Dövlət Universitetində dosent.
 • 1991, Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
 • Ekologiya və ətraf mühiti mühafizə, Torpaq coğrafiyası, Qlobal ekoloji problemlər, Azərbaycanın torpaq və bitki örtüyünün transformasiyası.
 • 65-dən çox məqalə, 1 monoqrafiya
 • 1 dərslik,
 • 3 dərs vəsaiti
 • V.İ.Leninin 100 illiyinə həsr olunmuş medal, fəxri fərmaqlar və mükafatlar
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Coğrafi ekologiya və torpaqşünaslıq
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 1989, Sovet Torpaqşünaslarının Novosibirsk şəhəri VIII qurultayı
 • 1996, İran İslam Respublikası, Müştərək Elmi-praktiki konfrans
 • 2000, Tbilisi şəhəri, I Ekologiya konqresi
 • 2005, Bakı, Fövqəladə hallar üzrə beynəlxalq konqres
 • 2007, Bakı, Təbii kataklizmlər adlı Beynəlxalq konfrans
 • 2007, Bakı, Fövqəladə hallar üzrə beynəlxalq konqres
 • 2007, Baku-Innsbruck, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization
 • 2007, Baku, Aridization and desertification as the factor decreasina fertility of soils
 • 2007, Баку, IV International Simpozium.Цунами и их влияние на жизнь людей
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 1. 2008,Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında dağ-meşə torpaqlarının bəzi ekoloji məsələləri
 2. 2008, Гармония человека с природой
 3. 2008, Naxçıvan MR Şərur və Sədərək rayonu torpaqlarının ekoloji meliorativ vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
 4. 2007, Qarabağ düzünün meliorasiya olunan sodalı torpaqlarının kənd təsərrüfatı bitkiləri altında mənimsənilməsinin təsiri
 5. 2007, Sunamilər və onların törətdikləri fəlakətlərin nəticələrinin azaldılması
 6. 2007, Aridləşmə və səhralaşma torpaqların münbitliyini azaldır
 7. 2007, Unudulmaz alim (akad.H.Əliyevin 100 illiynə həsr olunmuş konfrans)
 8. 2006, Azərbaycanda turizmin inkişafının ekoloji-iqtisadi aspektləri
 9. 2006, Azərbaycanın ekocoğrafi problemləri
 10. 2005, Şirvan düzündə meliorasiya olunmuş torpaqların kənd təsərrüfatı bitkiləri altında ilkin mənimsənilməsinin məhsuldarlığına təsiri
 11. 2005, Kür-Araz ovalığının Şirvan düzündə və Suriya Ərəb Respublikasının şimal vilayətində torpaqların təbii meliorativ rayonlaşdırılması
 12. 2005, Kür-Araz ovalığının hidrotexniki qüsurları və ekoloji gərginlikləri
 13. 2004, Səhraların ekologiyası və ekoloji ekspertiza məqsədilə informasiya sistemlərinin yaradılması
 14. 2004, Kür-Araz ovalığının və Suriya Respublikasının meliorasiya olunan torpaqlarının ekoloji şəraiti və müqayisəli səciyyəsi
 15. 2004, Azərbaycan və Suriya Ərəb respublikasının arid zonalarında meliorasiya olunan torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsinin müqayisəli səciyyəsi
 16. 2004, Kür-Araz ovalığında torpaq meliorativ tədqiqatların tarixi icmalı və torpaqların əsas genetik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
KİTABLAR
 • 2003-Suriya ərəb respublikasının təbii şəraiti və torpaq-ekoloji səciyyəsi
Bookmark and Share