Tədris materialları

Son illər dərc olunmuş əsas elmi-tədris əsərləri:

1. Həsənov T.G., Hacızadə Ə.M. Coğrafiya tarixi. Bakı, Çaşıoğlu, 2001. (dərslik).

2. Həsənov T.G. “Azərbaycan ərazilərinin Ermənistantərəfindən işğalının ağır sosial-iqtisadi nəticləri” (azərbaycan, rus dillərində). Bakı, 2004, Petropavlovsk kalası, 2006. (monoqrafiya).

3. Babaxanov, N.A. , Paşayev N.Ə. Təbii fəlakətlərin iqtisadi və coğrafi öyrənilməsi. Bakı, Elm, 2004, (monoqrafiya).

4. Babaxanov, N.A. Təbii fəlakətləri ram etmək olarmı. Bakı. Elm, 2006. (monoqrafiya)

5. Исмаилов Ч.Н. Нефтяной комплекс при Каспийского региона . проблемы функционирования и развития . Баку, 2000,

6. İsmayılov Ç. N. Xəzərin təbii sərvətləri . Bakı, 2007. (dərslik).

7. Osmanov İ.S. MDB Dövlətlərinin iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2004. (dərslik).

8. Abbasov C.R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası. Bakı, 2005. (tədris vəsaiti).

9. Abbasov C.R. Xəzər dənizinin iqtisadi problemləri. Bakı, 2002. (monoqrafiya).

10. Abbasov C.R. İstehsalın texniki iqtisadi və ekoloji əsasları. (tədris vəsaiti) Bakı, BDU, 2004.

Bookmark and Share