Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu

Сoğrafiya üzrə elmlər doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 438-11-58

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1937-ci ildə Gürcüstan Respublikası Qardabani rayonunda anadan olub. 2009-cu ildən BDU-nun professorudur. Ailəlidir, 2 övladı vardır.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1944-1956-cı illərdə Qardabani Azərbaycan orta məktəbində təhsil almışdır.
 • 1961-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsini fərqlənmə diploma ilə bitirib.
 • 1965-1967-ci illərdə Moskva şəhərinin Yanacaq Qazıntıları E;lmi –tədqiqat institunun aspiranturasını bitirmişdir.
 • 1968-ci ildə “Zaqafqaziya iqtisadi rayonunda mineral gübrələr sənayesinin inkişafı və yerləşməsi məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiyə edərək iqtisad elmləri namizədi dərəcəsini alıbdır.
 • 2007-ci ildə “Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının ərazi təşkilinin təkmilləşdirilməsinin iqtisadi coğrafi istiqamətləri” mövzunda doktorluq dissertasiyasını müdafiyə edərək coğrafiya üzrə elmlər doktoru dərəcəsini, 2009-cu ildən professor elmi adını alıbdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1961-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Balakən rayonunda, Sarıbulaq kənd orta məktəbində coğrafiya müəllimi işləyib.
 • 1963-cü ildən Azərbaycan EA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda çalışıbdır.
 • 1967-ci ildən Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsi nəzdində
 • İqtisadiyyat elmi-tədqiqat İnstitutunda sektor müdiri vəzifəsində işləyibdir.
 • 1969-cu ildən BDU-nun İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasında assisent (1971), baş müəllim (1977), dosent (1978) , professor (2009) vəziflələrində çalışmışdır,1991-ci ildən hazırkı vaxtadək kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.
 • 180-dək məqalə
 • 4 dərslik
 • 2 monoqrafiya
 • 4 namizədlik dissertasiyasına rəhbərlik edib.
 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı, 2009-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Müəllimi adına layiq görülmüş və Fəxri Fərmanlarla təltif olunmuşdur.
 • Apardığı dərslər: “Postsovet ölkələrinin iqtisadi coğrafiyası”, “İqtisadi coğrafi rayonlaşdırma”, “Coğrafiya elminin tarixi və metodologiyası”, “Cəmiyyətin ərazi təşkili”.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cəmiyyətin ərazi təşkili,ölkə və regionların təsərrüfat strukturunun təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi problemləridir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004-cü il Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhəri “Dağlıq ərazilərin təbii ehtiyatları, müasir vəziyyəti, problemləri perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans.
 • 2004, Almaniyanın Berlin şəhərində “Die Europeische Union und die kaspische” Region im Dialoq” beynəlxalq simpoziumu.
 • 2005, Moskva-Barnaul şəhərlərində “Взаимодействие общества и окружающей среды в условиях глобальных и региональных изменений” beynəlxalq konfrans
 • 2011, İran İR-nın XI Coğrafiya Konqresinin materialları, Şəhit Behişti Universiteti. Tehran
 • 2014, “Statistika və Cəmiyyət” Elmi-praktik konfransı, Bakı
 • 2015, “Opto-nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerji fizikası” mövzusunda respublika –elmi praktiki konfransı, Bakı.
 • 2015, “Davamlı turizm, idman sağlamlıq turizmi və ətraf mühit ilə əlaqələnməsi üzrə milli konfransı” Ərdəbil.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2006, Azərbaycanın dağ rayonlarının davamlı sosial-iqtisadi inkişafının potensial imkanları və istiqamətləri.
 2. 2007, Azərbaycan təsərrüfatının ərazi təşkilinin tədqiqat metodları.
 3. 2010, Azərbaycanın Xəzərsahili nəqliyyat infrastrukturu risklərinin azaldılması yolları.
 4. 2011, Dövlətin beşinci inkişaf planı ilə Tehran metropolisinin tənzim olunması.
 5. 2012, Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının regional təmərküzləşməsi və istifadəsinin qiymətləndirilməsi.
 6. 2013, İncreasing Development of the Cities and its Impact on the Enviroment
 7. 2014, Statistika iqtisadi və sosial coğrafiyanın informasiya mənbəyi və tədqiqat metodudur.
 8. 2015, Azərbaycan regionlarının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının əsas istiqamətləri.
 9. 2015, Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı ekoinkişaf modeli.
 10. 2015, Ərdəbil Ostanında sağlamlıq turizminin inkişaf problemləri.
 11. 2016, Macroeconomic analysis of ecologization of the economy in Azerbaijan Republic: problems and ways to solve then.
 12. 2017, Directıons to optimize the use of natural resources in the Republic of Azerbaıjan.

 

KİTABLAR

 • 2001, Coğrafiya tarixi. Dərslik, Bakı, 252s.
 • 2004, Тяжелые социально-экономические последствия оккупации Арменией территорий Азербайджана. Баку,122 c
 • 2008, İqtisadi-coğrafi raonlaşdırma. Bakı Universitetinin nəşriyyatı.Dərslik,245 s.
 • 2009, Rayon və şəhərlərin planlaşdırılması, Dərs vəsaiti , Bakı, “Kooperasiya nəşriyyatı” 2014, 330 s.
 • 2006, “Azərbaycan Respublikasının sənaye xəritəsi (1: 2500000).
 • 2010, “Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi rayonlarının inkişaf səviyyəsi və ixtisaslaşmış təsərrüfat sahələri” xəritəsi (1:250000 miqyasında) Bakı-“Elm”

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Srft 982227 NATO-nun Cənubi Qafqazın aqroekosistemlərində su ehtiyatlarından səmərəli istifadə layihəsi (“Su ehtiyatlarından istifadənin qiymətləndirilməsi” bölməsi) –Qrant
Bookmark and Share