Tapdıq Həsənov

Tapdıq Həsənov

Сoğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 438-11-58

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1937-ci ildə Gürcüstan Respublikası Qardabani rayonunda anadan olub. 1944-1956-cı illərdə Qardabani Azərbaycan orta məktəbində təhsil almışdır. 2009-cu ildən BDU-nun professorudur. Ailəlidir, 2 övladı vardır.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1961-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsini bitirib.
 • 1968-ci ildə “Zaqafqaziya iqtisadi rayonunda mineral gübrələr sənayesinin inkişafı və yerləşməsi məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiyə etmişdir.
 • 2007-ci ildə “Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının ərazi təşkilinin təkmilləşdirilməsinin iqtisadi coğrafi istiqamətləri” mövzunda doktorluq dissertasiyasını müdafiyə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1956-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsinə daxil olub, 1961-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1961-ci ildən Balakən rayonunda coğrafiya müəllimi işləyib.
 • 1963-cü ildən Azərbaycan EA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda çalışıbdır.
 • 1967-ci ildən Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsi nəzdində
 • İqtisadiyyat elmi-tədqiqat İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində işləyibdir.
 • 1969-cu ildən BDU-nun İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasında assisent (1971), baş müəllim (1977), dosent (1978) , professor (2009) vəziflələrində çalışmışdır.
 • 100-dək məqalə
 • 1 dərslik
 • 1 monoqrafiya
 • 1 namizədlik dissertasiyasına rəhbərlik edib.
 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı və Fəxri Fərmanlarla təltif olunmuşdur.
 • Apardığı dərslər: “MDB-nin iqtisadi və sosial coğrafiyası”, “İqtisadi coğrafi rayonlaşdırma”, “İqtisadi coğrafiya”, “Coğrafiya elminin tarixi və metodologiyası”.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cəmiyyətin ərazi təşkili,ölkə və regionların təsərrüfat strukturunun təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi problemləridir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004-cü il Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhəri “Dağlıq ərazilərin təbii ehtiyatları, müasir vəziyyəti, problemləri perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans.
 • Almaniyanın Berlin şəhərində “Die Europeische Union und die kaspische” Region im Dialoq” beynəlxalq simpoziumu.
 • Moskva-Barnaul şəhərlərində “Взаимодействие общества и окружающей среды в условиях глобальных и региональных изменений” beynəlxalq konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Azərbaycanın dağ rayonlarının davamlı sosial-iqtisadi inkişafının potensial imkanları və istiqamətləri/ Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, X cild, Bakı 2006 səh. 45-52.
 2. Azərbaycan təsərrüfatının ərazi təşkilinin tədqiqat metodları //Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. 2007 .¹1, səh. 139-146.
 3. Bakı-Abşeron və ətraf regionlarda təsərrüfatın mütənasib inkişaf problemləri// Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Hüquq, sosial-ictimai, iqtisad, filologiya və pedaqoji elmlər seriyası. 2007, ¹21, s. 48-54.
 4. Azərbaycanda ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi-coğrafi problemləri//Hidrometeorologiya və ətraf mühitin monitorinqi. 2007 ¹4, səh. 7-16.
 5. Azərbaycanın ekoloji-coğrafi mövqeyi və onun yaratdığı problemlər/Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XII cild Bakı, 2008, səh. 318-442.
 6. “Regionların innovasiyalı sosial-iqtisadi inkişafı : reallıqlar və perspektivləri “ mövzusunda respublika elmi praktiki konfransın materialları. 7 may, 2015, “Avropa “ nəşir s.207-210
 7. Ümümmilli lider Heydər əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “Regional idarəetmə: innovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar. Aprel,2015, Bakı-Azərbaycan, s.219-225
 8. Azərbaycan regionlarının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının əsas istiqmətləri.Şərikli.”Coğrafiya və təbii resurslar “ jurnalı № 2 , 2015-il, s. 23-30, Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyəti.
 9. İqtisadi-coğrafi rayonlaşdırma ölkənin sosial-iqtisadi həyatının tənzimlənməsi-nin fəaliyyət vasitəsidir. BDU-nun Coğrafiya fakultəsinin “ Coğrafiya: nəzəriyyə ,praktika və innovasiya” mövzusunda Elmi –praktiki konfransın materialları. 2015-ci il 10 dekabr, s.23-29
 10. Azərbaycan iqtisadiyatının dayanıqlı ekoinkişaf modeli// “Opto-, nanoelektronika, kondensə olunmuşmühit və yüksək enerji fizikası” mövzusunda respublika –elmi praktiki konfransın materialları. 2015-ci il.

 

KİTABLAR

 • Coğrafiya tarixi. Bakı, 2001 (dərslik, həmmüəlliflə). Тяжелые социально-экономические последствия оккупации Арменией территорий Азербайджана. Баку, 2004.
 • Pedaqoji təcrübə və onun təşkili. Metodiki vəsait, Bakı 2015.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Srft 982227 NATO-nun Cənubi Qafqazın aqroekosistemlərində su ehtiyatlarından səmərəli istifadə layihəsi (“Su ehtiyatlarından istifadənin qiymətləndirilməsi” bölməsi) –Qrant
Bookmark and Share