Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu

Сoğrafiya üzrə elmlər doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 438-11-58

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1937-ci ildə Gürcüstan Respublikası Qardabani rayonunda anadan olub. 2009-cu ildən BDU-nun professorudur. Ailəlidir, 2 övladı vardır.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1944-1956-cı illərdə Qardabani Azərbaycan orta məktəbində təhsil almışdır.
 • 1961-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin coğrafiya fakültəsini fərqlənmə diploma ilə bitirib.
 • 1965-1967-ci illərdə Moskva şəhərinin Yanacaq Qazıntıları E;lmi –tədqiqat institunun aspiranturasını bitirmişdir.
 • 1968-ci ildə “Zaqafqaziya iqtisadi rayonunda mineral gübrələr sənayesinin inkişafı və yerləşməsi məsələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiyə edərək iqtisad elmləri namizədi dərəcəsini alıbdır.
 • 2007-ci ildə “Azərbaycan Respublikası təsərrüfatının ərazi təşkilinin təkmilləşdirilməsinin iqtisadi coğrafi istiqamətləri” mövzunda doktorluq dissertasiyasını müdafiyə edərək coğrafiya üzrə elmlər doktoru dərəcəsini, 2009-cu ildən professor elmi adını alıbdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1961-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Balakən rayonunda, Sarıbulaq kənd orta məktəbində coğrafiya müəllimi işləyib.
 • 1963-cü ildən Azərbaycan EA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda çalışıbdır.
 • 1967-ci ildən Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsi nəzdində
 • İqtisadiyyat elmi-tədqiqat İnstitutunda sektor müdiri vəzifəsində işləyibdir.
 • 1969-cu ildən BDU-nun İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasında assisent (1971), baş müəllim (1977), dosent (1978) , professor (2009) vəziflələrində çalışmışdır,1991-ci ildən hazırkı vaxtadək kafedra müdiri vəzifəsində çalışır.
 • 180-dək məqalə
 • 4 dərslik
 • 2 monoqrafiya
 • 4 namizədlik dissertasiyasına rəhbərlik edib.
 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı, 2009-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Müəllimi adına layiq görülmüş və Fəxri Fərmanlarla təltif olunmuşdur.
 • Apardığı dərslər: “Postsovet ölkələrinin iqtisadi coğrafiyası”, “İqtisadi coğrafi rayonlaşdırma”, “Coğrafiya elminin tarixi və metodologiyası”, “Cəmiyyətin ərazi təşkili”.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cəmiyyətin ərazi təşkili,ölkə və regionların təsərrüfat strukturunun təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi problemləridir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004-cü il Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhəri “Dağlıq ərazilərin təbii ehtiyatları, müasir vəziyyəti, problemləri perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans.
 • Almaniyanın Berlin şəhərində “Die Europeische Union und die kaspische” Region im Dialoq” beynəlxalq simpoziumu.

Moskva-Barnaul şəhərlərində “Взаимодействие общества и окружающей среды в условиях глобальных и региональных изменений” beynəlxalq konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Azərbaycanın dağ rayonlarının davamlı sosial-iqtisadi inkişafının potensial imkanları və istiqamətləri/ Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, X cild, Bakı 2006 səh. 45-52.
 2. Azərbaycan təsərrüfatının ərazi təşkilinin tədqiqat metodları //Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. 2007,1, səh. 139-146.
 3. Azərbaycanın Xəzərsahili nəqliyyat infrastrukturu risklərinin azaldılması yolları.Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri:təhlükə və risklər/ Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XV cild. Bakı, Elm-Təhsil, 2010, s. 245-247.
 4. Dövlətin beşinci inkişaf planı ilə Tehran metropolisinin tənzim olunması / İran İR-nın XI Coğrafiya Konqresinin materialları, Şəhit Behişti Universiteti. Tehran 2011, s. 123-135.
 5. Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının regional təmərküzləşməsi və istifadəsinin qiymətləndirilməsi/ Qloballaşma və coğrafiya. Bakı, ATU-nun nəşriyyatı, 2012.
 6. İncreasing Development of the Cities and its Impact on the Enviroment/ Journal of Civil Engineering and Urbanism July 30, 2013, Vol.3,№ 4.(Həmmüəlliflər Askar Sangi, Simin Abafat)
 7. Statistika iqtisadi və sosial coğrafiyanın informasiya mənbəyi və tədqiqat metodudur/ “Statistika və Cəmiyyət” Elmi-praktik konfransının məqalə və tezisləri. Azərbaycan Statistika Komitəsinin nəşriyyatı, Bakı-2014.
 8. Azərbaycan regionlarının su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının əsas istiqamətləri/ “Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalı №2, 2015-ci il, səh 23-30, Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyəti.
 9. Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı ekoinkişaf modeli/ “Opto-nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerji fizikası” mövzusunda respublika –elmi praktiki konfransının materialları.2015-ci il.
 10. Ərdəbil Ostanında sağlamlıq turizminin inkişaf problemləri./ “Davamlı turizm, idman sağlamlıq turizmi və ətraf mühit ilə əlaqələnməsi üzrə milli konfransının” materialları Ərdəbil, 26.10.2015, səh 1-10.
 11. Macroeconomic analysis of ecologization of the economy in Azerbaijan Republic: problems and ways to solve then/ Cambridge journal of Education and science/ №1/(15, January-June,2016, Volume III/ “Cambridge University Press” 2016.səh. 423-434.(Həmmüəlliflər Maqsud Babayev, Ülviyyə İsmayılova).
 12. Directıons to optimize the use of natural resources in the Republic of Azerbaıjan/National Science Review,Issue4(2),December 2017 , Volume 4,Oxford University Press- 2017, səh1157-1170.(Həmmüəlliflər Maqsud Babayev, Ülviyyə İsmayılova)
 13. T.G. Həsənov “ Azərbaycan Respublikasının sənaye xəritəsi (1: 2500000) (həmmüəllif R.Babayev)/ 2009-cu ilin elmi tədqiqatlarının mühüm nəticəsi kimi qəbul olunub. AMEA-nın 2005-ci ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinə əsasən nəticələri haqqında Hesabat. Bakı- “Elm”-2006, səh 44.
 14. T.G.Həsənov “Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi rayonlarının inkişaf səviyyəsi və ixtisaslaşmış təsərrüfat sahələri” xəritəsinin (1:250000 miqyasında) tərtibi/ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2009-cu ildəki fəaliyyəti haqqında Hesabatı. Bakı-“Elm”-2010, səh 76.

KİTABLAR

 • Coğrafiya tarixi. Bakı, Çaşıoğlu 2001 (dərslik, həmmüəllif- Ə.M.Hacızadə)252s.
 • Тяжелые социально-экономические последствия оккупации Арменией территорий Азербайджана. Баку, Çaşıoğlu 2004.122 c
 • İqtisadi-coğrafi raonlaşdırma. Bakı Universitetinin nəşriyyatı.Dərslik,245 s.
 • Rayon və şəhərlərin planlaşdırılması(dərs vəsaiti, həmmüəllif-Y.Ş.Kərimli),Bakı, “Kooperasiya nəşriyyatı” 2014, 330 s.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Srft 982227 NATO-nun Cənubi Qafqazın aqroekosistemlərində su ehtiyatlarından səmərəli istifadə layihəsi (“Su ehtiyatlarından istifadənin qiymətləndirilməsi” bölməsi) –Qrant
Bookmark and Share