Talıbov Əfqan Talıb oğlu

Coğrafiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 439 09 74
e-mail: talibov24@yandex.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1964-cü il noyabrın 24-də Sumqayıtda anadan olub. 1972-1982-cü illərdə 22 saylı Sumqayıt şəhər orta məktəbində oxuyub. 1983-1985-ci illərdə Kuba respublikasında hərbi xidmətdə olub. 1986-1991-ci illərdə BDU-nun coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1991-1992-cı illərdə 10 saylı Sumqayıt şəhər orta məktəbində coğrafiya müəllimi işləyib. 1991-1995-ci illərdə BDU-nun qi-yabi aspiranturasını bitirib. 1992-ci ildən BDU-da calışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-1991-ci illər, tələbə, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 2000-ci ildən coğrafiya elmləri namizədi, «Aerokosmik şəkillərin landşaft-ekoloji deşifrlənməsi əsasında böyük miqyaslı ekoloji-topoqrafik xəritələrin tərtib edilmə metodikası (Abşeron yarımadası timsalında)».
 • 2003-cü ildən dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-1992, müəllim, Sumqayıt şəhər 10 saylı orta məktəb
 • 1992-1997, müəllim, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1997-2003, baş müəllim, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 2003 – h/h, dosent, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: Geodeziya, Kartoqrafiya, Ekoloji kartoqrafiya, 30 elmi məqalə və tezisin, 2 kitabın, 3 xəritənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ekoloji-coğrafi şəraitin tədqiqi və böyük miqyasda xəritələşdirilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 94 illiyi yubleyinə həsr olunmuş “Qlobal iqtisadi şərait Azərbaycanın iqtisadi coğrafi mövqeyi
 • 2016. Azərbaycan regionlarının coğrafi problemləri.Respublika elmi-praktiki konfrans
 • 2015. Coğrafiya: nəzəriyyə,praktika və innovasiya – Elmi-praktiki konfrans
 • 2014. Prof.R.X.Piriyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir coğrafiya elminin tədqiqi istiqamətləri” mövzusunda elmi-praktik konfrans
 • 2013. Müstəqillik illərində coğrafiya elminin inkişafı “Fiziki coğrafiya” kafedrasıının 70 və “Hidrometeorologiya” kafedrasının 40 illik yubleyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı
 • 2013. H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubleyinə hərs olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı “
 • 2013. H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubleyinə həsr olunmuş “H.Ə.Əliyevin Torpaq islahatları ərzaq təhlükəsizliyinin təminatıdır” elmi-praktik konfransı
 • 2013, 3-ая Международная научно –техническ конференция «Современные проблемы окружающей среды,архитектур строитеьства»
 • 2012, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının 40 illik yubileyinə həsr edilmiş IV elmi-praktik konfransı
 • 2012, Bakı, Azərbaycan; «Prof. M.A.Müseyibovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
 • 2012, Akad.H.Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri”. II Beynəlxalq Elmi konfransı
 • 2012, “Qloballaşma və Coğrafiya” Prof.M.A.Müseyibovun 85 illik yubileyinə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi konfransı
 • 2011, Bakı, Azərbaycan; «Azərbaycanda Geodeziya və kartoqrafiyanın inkişaf perspektivləri» III elmi-praktik konfrans
 • 2009, Bakı, Azərbaycan; BDU-nun 90 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; «Coğrafiya cəmiyyətinin 60 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans»
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; «Prof. M.A.Müseyibovun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
 • 2005, Bakı, Azərbaycan; «Coğrafiya fakültəsinin 60 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans»
 • 2003, Bakı, Azərbaycan; «H.Ə.Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi praktiki konfrans»
 • SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 • 2017, Дистанционные  исследования в прошлом настоящем и будущем
 • 2016, Xəritə tərtibi prosesinin riyazi-statistik üsullarla araşdırılması və avtomatlaşdırılması
 • 2015, Kartoqrafik və atributiv məlumatların tədqiqi nəticəsində ərazinin landşaft qiymətləndirilməsi
 • 2014, Об сосершенстиоиании содержания эколого-топографических карт
 • 2014, Картографирование ландшафтного разнообрфзия Гобустан-Абшеронского район и его экогеографияеский анализ
 • 2014, «Ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi” xəritəsi
 • 2014, “Abşeron yarımadasının sənaye tullantıları ilə çirklənməsi” xəritəsi
 • 2013, Эколого-географические просессы и методы их исслодования
 • 2013, Вычисление координат донных пунктов и оценка их точности
 • 2013, Ümumilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycanda aqrometeorologiyanın inkişafı
 • 2013, Ətraf mühitin mühafizəsində istifadə edilən xəritələr və onların məzmun elementləri
 • 2013, Coastal landscape and environmental planning of the Azerbaijan nature protected ares affected by the Caspian Sea lavel fluctuation using geographical information systems and remote sensing
 • 2012, Просесс дешфрирования аэрокосмических снимков при исследовании экологицеской ситуации (на пример Абшеронского подустрова)
 • 2012, Təbiəti mühafizəsi xəritələrinin xüsusiyyətləri
 • 2012, Ərazilərin ekoloji komfortluq dərəcəsinin tədqiqində ekoloji xəritələrin rolu
 • 2012, Ekoloji xəritələrin məzmun elemetntləri və onların seçilməsi
 • 2012, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunun ekoloji coğrafi şəraiti
 • 2012, Coğrafi informasiya sistemlərinin mahiyyəti,növləri və təsnifatı
 • 2011, Ekoloji şəraitin tədqiqində kartoqrafik modelləşmənin rolu
 • 2010, Aerokosmik şəkillərin landşaft-ekoloji deşifrlənməsi
 • 2010, Abşeron yarımadasının ekoloji şəraitinin qiymətləndirilməsi xəritəsi
 • 2010, Abşeron yarımadasının ekoloji xəritəsi
 • 2009, Azərbaycanda ekoloji xəritələşdirmənin aktual problemləri
 • 2008, Ekoloji kartoqrafiyanın inkişaf yolu.
 • 2007, Ekoloji şəraitin tədqiqində və xəritələşdirilməsində aerokosmik materialların rolu.
 • 2006, «Kartoqrafiya» metodik vəsait
 • 2006, «Ekoloji kartoqrafiya» metodik vəsait

KİTABLAR

 • 2010, «Coğrafiyanın əsasları». Dərs vəsaiti
 • 2004, «Abeşeron yarımadasının landşaft-ekoloji şəraitinin kartoqrafik təhlili». Monoqrafiya.
Bookmark and Share