Nağıyev Saleh Qasım oğlu

Dosent, coğrafiya elmləri namizədi

İş telefonu: +(994) 12 538 08 92

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1950-ci il mayın 5-də Gürcüstan SSR Marneuli rayonunun yuxarı Saral kəndində anadan olub. 1959-1969-cu illərdə Marneuli rayonunun Sulaveri rus orta mək­təbi­ndə oxuyub. 1969-1973-cü illərdə Lenin adına APİ-ni, 1980-1984-cü illərdə Certsen adına Lelinqrad Dövlət Pedoqoji institunun aspirantura şöbəsini, 1987-ci ildə A.Jdanov adına Leninqrad Dövlət Universitetində coğrafiya elmləri namizədliyini müdafiyə edib, 1989-1995-ci illərdə N.Voznisenski adına Leninqrad Dövlət Maliyyə-İqtisad İnstituna daxil olub və 1995-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirib. 1973-1974-cü illərdə Zaqafqaziya Hərbi Dairədə hərbi xidmətdə olub. 1973-1976-cı illərdə Gəncə şəhərində orta məktəbdə müəllim işləyib.1976-1981-ci illərdə Marneuli rayonunun Sulaveri rus orta mək­təbi­ndə müəllim və direktor müavini işləyib. 1985-1990-cı illərdə Marneuli rayonunun partiya komitəsində təlimatçı, şöbə müdüri, 1990-1998-ci illərdə Marneuli rayonunun Qullar Upravasının sədri, 1998-ci ildən BDU-da işləyir. Ailəlidir iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1987-ci ildə c.e.n. „Пути развител сельского расселения населения юго-востокa ГССР“ (на примере Марнеульского района).
 • 1969-1973 Lenin adına APİ,
 • 1980-1984 Certsen adına Lelinqrad Dövlət Pedoqoji institunun aspirantura şöbəsi,
 • 1989-1995 N.Voznisenski adına Leninqrad Dövlət Maliyyə-İqtisad İnstitutu
 • 1995-ci ildə Azərbaycan İqtisad İnstitutu.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007-ci ildə dosent, Azərbaycan Coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU

1998-2002-ci illərdə müəllim, İqtisadi və Sosial coğrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU.

2002-2004-cü illər baş müəllim, İqtisadi və Sosial coğrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU.

2004-2007-ci illər dosent əvəzi, İqtisadi və Sosial coğrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU.

Apardığı dərslər: “Əhali coğrafiyası”, “Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası”, “Geourbanistika” 122 elmi məqalənin, 18 proqramın və 4 dərsliyin müəllifidir.

2007- 2012 dosent. Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrası. Coğrafiya fakultəsi, BDU

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Əhali coğrafiyası, Geourbanistika, Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017, Bakı, Qlobal iqtisadi şərait və Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi mövqeyi.Respublika elmi konfransı.
 • 2016, Şəki, Azərbaycan; Azərbaycan Respublikasında demografik inkişafı, əhali məskunlaşmasının perspektivləri və regional problemləri. Respublika elmi konfransı.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan; Azərbaycan regionlarının coğrafi problemləri, Respublika elmi konfransı
 • 2015, Bakı , Azərbaycan; Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsi Coğrafiya: nəzəriyyə, praktika , innovasiya Respublika elmi konfransı.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan; Ümummilli lider H.Əliyevin 92 illiyinə həsr olunmuş Regionların innovativ sosial-iqtisadi inkişafı reallıqlar və perespektivlər mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransının materialları
 • 2015 , Bakı ,Azərbaycan; Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsi Coğrafiya: nəzəriyyə, praktika , innovasiya Respublika elmi konfransı.
 • 2014, Bakı Azərbaycan ; 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları konfransının materialları
 • 2012, Bakı , Azərbaycan; Ekologiya : Təbiət və cəmiyyət problemləri . Akademik H.Ə.Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2011, Новосибирск , Россия ; Сборник материалов XIX Международной научно-практической конференции.
 • 2011, Красноярск, Россия ; Современные исследования социальных проблем (С международным участием) III-Общероссийская научно-практическая конференция.
 • 2009, Элиста, Россия ; Народы прикаспийского региона: Диалог культур. Материал международной научно-практической конференции, посвященный 400 летию добровольного вхождения калмыкского народа в состав Российского государства.
 • 2008, Bakı, Ümummilli Liderimiz H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Akademik B.Budaqovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans.
 • 2007, Sankt-Peterburqda, Rusiya; prof. B.S.Xorevin 75 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransda.
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; akad. H.Əliyevin 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfrans.
 • 2005, Sankt-Peterburqda, Rusiya; coğrafiya cəmiyyətinin XII qurultayında.
 • 1990, Leninqrad, Rusiya; SSRİ coğrafiya cəmiyyətində, prof. N.T.Aqafanovun 60 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransda.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2017, Субурбанизационные процессы в Азербайджане
 • 2016, Демографическая ситуация и демографическая политика в Азербайджане
 • 2016, Современные урбанизационные процессы в Губа-Хачмазском экономическом районе
 • 2016, The role of country and cottage communities in the development of suburbanization in the Baku metropolitan area
 • 2016, Этнический состав населения Губа-Хачмазского экономического района
 • 2015, Bakı aqlomerasiyasınn planlaşdırılması və inkişafının nizamlanması istiqamətləri
 • 2015, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda məskunlaşmanın tarıxi və xüsusiyyətləri
 • 2015, Городостроительная децентрализация Бакинской агломерации: Современное состояние и перспектив
 • 2015,Актуальные проблемы социально-экономической политики Азербайджана
 • 2015, Azərbaycanın regional şəhərlərinin inkişaf problemləri Mingəçevir, Şəki timsalında)
 • 2014, Исторические этапы развития водоснабжения Большого Баку и его влияние на расселение населения.
 • 2014, Международная трудовая миграция женщин из Азербайджана и его проблемы
 • 2012, Economic and geographical devolopment problems of Baku agglomeration
 • 2012, Влияния демографических процессов на развитие Бакинской агломерации
 • 2012, Социально-экономическая интеграция городского социума в Азербайджане
 • 2011, Роль географии в формировании международного туризма Азербайджана.
 • 2011, Dövlətin beşinci inkişaf planında Tehran metropolisinin qeyri təmərküzləşmə siyasətinin təhlili
 • 2011, Бакинская система расселения транспорт.
 • 2011, Расселение населения Большого Баку на современном этапе.
 • 2009, Малые и средние города в сисеме расселения Азербайджана
 • 2008,Миграция населения из Азербайджана в Ближнее и Дальнее Зарубежье.
 • 2008, Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası XXI əsrin inkişafı sistemində.
 • 2008, Dünyanın anklav (eksklav) ərazilərinin təsnifatı və Naxçıvan MR-ın orada yeri
 • 2008, Социально-экологическая интеграция городского социума в Азербайджане
 • 2008, Демографический потенциал Азербайджана и города Баку
 • 2007, Факторы и последствия миграционных процессов из Азербайджана и других южнокавказских . стран в Россию
 • 2007, Общие экологические проблемы городов мира и города Баку
 • 2007, Современные миграционные и демографические процессы на Южном Кавказе и Азербайджане
 • 2007, Региональные особенности социально- экономического развития и его влияние на демографические процессы в Азербайджане
 • 2007, Регулирование демографических процессов большого Баку
 • 2007, The integration of urban and rural areas potentials
 • 2007, Анализ трансформации системы расселения в Азербайджане
 • 2006, Участие Азербайджана в миграционных процессах в постсоветском пространстве
 • 2005, Геодемографические парадоксы в мире и в Азербайджане
 • 2005, Региональные особенности демографических процессов в странах СНГ
 • 2005, Некоторые географические аспекты региональной политики в Азербайджане
 • 2004, Миграционные процессы в странах СНГ
 • 2004, Вынужденная миграция в мире и Азербайджане

KİTABLAR

 • 2016, Geourbanistika, Dərslik.
 • 2015, Bakalavr və magistratura pilləsi üzrə proqram toplusu.
 • 2012, Интеграция потенциала города и села Азербайджанской Республики на современном этапе , Монография
 • 2011, Особенности городского и сельского расселения, Монография
 • 2010, Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası, Dərslik
 • 2009, Əhali coğrafiyasından praktiki məşğələ.
 • 2008, Географие населения, Практикум.
 • 2006, Əhali coğrafiyası, Dərslik.
 • 2005, Географие населения, учебник.
Bookmark and Share