Rəna Umudova

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Rəna Umudova 012 510-09-74

1947-ci il sentyabrın 6-da Kürdəmuirdə anadan olub. 1954-1965-ci ildə Bakı şəhəri 175 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1965-1971-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsində təhəsil alıb. 1994-cü ildən BDU-da çalışır. 2005-ci ildən Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının dosentidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982, c.e.n., «Bakı şəhərində əhalinin miqrasiya hırıkıtinin coğrafi xüsusiyyətləri (Azərbaycan SSR timsalında)»
 • 1965-1971, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005, dossent, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1994, baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1986-1993,şöbə müdiri, Azərbaycan Dövlət Əmək Komitəsinin Əmək Elmi – tədqiqat İnstitutu
 • 1965-1986- elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Coğrafiya İnstitutu
 • Apardığı dərslər: Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Dünyanın iqtisadi coğrafiyası, dünya demoqrafiyası, Türkiyənin coğrafiyası, İranın coğrafiyası,
 • Çinin coğrafiyası, Türkiyənin iqtisadiyyatı, İranın iqtisadiyyatı, Çinin iqtisadiyyatı  və s. 8 metodik göstərişin, 12 tədris proqramı, 90-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.
 • 2000-2012- dosent (əvəzçilik yolu ilə) Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun  Quba filialı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin iqtisadi- sosial və siyasi coğrafiyası, Azərbaycanda turizm və onun regional inkişafı

Əhali və demoqrafik problemlər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
 • 2009 Bakı, Azərbaycan “Azərbaycanın  müasir ekocoğrafi şəraitinin  dəyişməsində antropogen  amilərin rolu” Respublika Coğrafiya cəmiyyətinin  konfransı.
 • 2009, Bakı, Azərbaycan “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” Respublika elmi-praktik konfrans.
 • 2010, Bakı, Azərbaycan “Turizm və rekreasiya problemləri və perspektivlər” III Respublika elmi konfrans.
 • 2010, Bakı, Azərbaycan “Qlobal iqlim dəyişiklikləri” Beynəlxalq  konfrans.
 • 2011, Bakı, Azərbaycan “XXI əsr ekocoğrafi çağırışları və Azərbaycan” Respublika Elmi-praktik konfrans.
 • 2011, Bakı, Azərbaycan “Azərbaycanda turizmin inkişafı və regional problemlər” Beynəlxalq konfrans
 • 2012, Bakı, Azərbaycan “Qloballaşma və coğrafiya” prof. M.A.Müseyibovun 85 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans.
 • 2013, Bakı, Azərbaycan “Müasir geosistemlərin regional-coğrafi problemlər” XVII Respublika Coğr.Cəmiyyətinin  konfransı.
 • 2013, Bakı, Azərbaycan “Müstəqillik illərində coğrafiya elminin inkişafı” Fiziki coğrafiya və Hidrometeorologiya kafedrasının yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransı.
 • 2014, АлмаАты «Географические проблемы туризма, краеведения и экологии» Международная научно-практическая конференция.
 • 2014, Sumqayıt, Azərbaycan “Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” üzrə “Sənaye ili” həsr olunmuş VIII Beynəlxalq Elmi Konfrans.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan, Coğrafiya nəzəriyyə, praktika və innovasiya” Respublika Elmi –praktik konfrans.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan, “Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər”  Azərbaycan Turizm  və Menecment Universitetinin  10 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi konfrans.
 • 2015, bakı, Azərbaycan; “Azərbaycan zirvəyə doğru” Azərbaycan dövlətinin  müstəqillik dövrünün tarixinə həsr olunmuş” əsərlər toplusu
 • 2016, Bakı, Azərbaycan “Azərbaycan regionlarının coğrafi problemləri” Respbulika Elmi-praktiki konfrans
 • 2016, Lənkəran, Azərbaycan “Ümummilli  lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş” Respublika elmi-praktik konfrans.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan; “Azərbaycan Respublikasında  demoqrafik inkişaf: əhali mskunlaşmasının  perspektivləri və regional problemlər” Respublika elmi-praktik konfrans.
 • 2016, Bakı, Azərbaycan; “Müstəqil Azərbaycan”  Azərbaycan Dövlətinin tarixinə həsr olunmuş əsərlər toplusu.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2015, Социально экономические изменение последних лет в Азербайджане и тенденции, наблюдаемые в системе расселения, в связи с процессами перемещения населения
 2. 2015, Abşeron yarımadasında dini abi dələr turizm obyekti kimi
 3. 2008,Региональные особенности рекреационных ресурсов в Азербайджанской Республике
 4. 2008, Взаимообусловленность устойчивой экономики и экологической полотики в Азербайджанской Республике
 5. 2008, , Turizmlə bağlı Şəki rayonunun hidroekoloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
 6. 2007, Azərbaycanda turizm sahəsinin inkişafı və məşğulluq proçltminin həlli
 7. 2007, Влияние социальных факторов на развитие туризма в Азербайджане
 8. 2007, Природно-ресурсные особенности Азербайджанского побережья Каспия в связи с рекреационной особенностью
 9. 2006, Quba rayonunda turizmin perspektiv inkişafının əsas istiqamətləri
 10. 2005,Курортно-туристческие ресурсы Азербайджанской Республики и перспективы развития курортной системы
 11. 2005, Пути наращивания экономического потенциала и территориальное распределение трудовых ресурсов в Азербайджане
 12. 2004, Quba rayonunu inkişafında rekreasiya amilinin rolu
 13. 2010, Сочетание систем социальных, экономиеских факторов в развитии сферы туризма Прикаспийских  территорий Азербайджана.
 14. 2010, Qlobal iqlim dəyişikliklərinin təsərrüfat sisteminə təsiri
 15. 2011, Рекреационная расселение, природопользование и экогеографическая ситуация в зонах туризма Азербайджана.
 16. 2012, Анализ географии миграции населения на основе картографирования.
 17. 2013,Развитие миграции  и сложившаяся миграционная ситуация в Азербайджанской Республики.
 18. 2014, Становление Приморского туристско-рекреационного комплекса Азербайджана.
 19. 2014, Оценка природно- ресурсного, социально-экологического потенциала и экологической обстановки в сфере туризма Азербайджана.
 20. 2015,Xarici siyasətin gücləndirilməsi
 21. 2016, Характерные  особенности проявления теоривзаимосвязи трудообеспеченности  с миграционным движением населения в Республике Азербайджан.
 22. 2016, Возможные пути управления и регулирования трудовыми ресурсами и занятосьтю населения и основные направления проводимой демографической политики.
 23. 2016, Turizm sahəsinin inkişafında əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə.

2016, Müstəqil  Azərbaycan- qazanılan uğurların qorunması

Bookmark and Share