İQTİSADİ VƏ SOSİAL COĞRAFİYA

“İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasının əsası 1960-cı ildə prof. Ə.M.Hacızadə tərəfindən qoyulmuşdur. Təşkil olunduğu gündən kafedra Respublikada iqtisadi və sosial coğrafiya sahəsində mühüm tədris-elmi və yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı mərkəzinə çevrilmişdir. Daimi yenilənən kafedranın qarşısında duran əsas vəzifələr iqtisadi və sosial coğrafiyaın ümumi və regional sahələr üzrə tədris olunan kursların nəzəri-metodiki əsasları və konstruktiv istiqamətlərini yeni şəraitin tələblərinə uyğunlaşdırmaq, Azərbaycanda regionaların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları, ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri üzrə hazırlanmış strateji yol xəritələrinin əhəmiyyəti və iqtisadi coğrafi potensialın tədqiqidir.

1960 - 1990-cı ilərdə kafedraya prof. Ə.M.Hacızadə rəhbərlik etmişdir.

1989-1990-cı illərdə kafedra müdiri c.e.d. prof. N.A.Babaxanov olmuşdur.

1991-ci ildən indiyədək kafedraya Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi c.e.d. prof. T.G.Həsənov rəhbərlik edir.


Hazırda kafedrada “Azərbaycan Respublikasının transnəqliyyat dəhlizlərinin geosiyasi və iqtisadi vəziyyəti” mövzusunda elmi –tədqiqat işləri aparılır. Aparılan elmi tədqiqat işləri üzrə bakalavrlara buraxılış işləri, magistr və  doktorantlara dissertasiya mövzuları verilir.


Hal hazırda kafedrada 3 professor, 4 coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, 1 müəllim və 1 laborant çalışır. Kafedra əməkdaşlarının Azərbaycanın və müxtəlif xarici ölkələrin nüfüzlu jurnallarında, o cümlədən “Thomson Reuters” kateqoriyalı jurnallarda çox sayda elmi məqalələ və tezisləri mütamadi olaraq çap olunur.
Kafedrada bakalavr piləsində 12, magitraturada isə 2 ixtisaslaşmada: “İqtisadi və sosial coğrafiya” və “Ərazi planlaşdırılması və rayon planaalınması” ümumilikdə 20 fənn tədris olunur.

Yüksək ixtisaslı doktorantura və dissertantura fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedrada 4 nəfər qiyabi doktorant və 2 nəfər dissertant elmi faliyyət ilə məşğul olur. 2010-2018-ci illər ərzində kafedrada 4 nəfər (o cümlədən 1 nəfər İran İslam Resublikasının vətandaşı) disertasiya işlərini müdafiə edərək, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışlar.

“İqtisadi və soial coğrafiya” kafedrasını bitirmiş çoxsaylı məzunlar araında  akademik elm xadimi, professorlar, ali məktəb rektorları, kafedra müdirləri və s. vardır. Onlardan, uzun illər “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasında çalışan, tədris və elmi-tədqiqat işlərində geniş istifadə edilən çoxsayda elmi kitabların və  dərsliklərin müəllifi, elmi məktəb yaratmış akademik Asəf Nadirovu xüsusi qeyd etmək olar.

Onlardan biri də “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasında aspirant, müəllim, dosent və professor səviyyəsinə qalxmış, bir çox monoqrafiya və dərsliklərin müəllifi,  hazırda Ekologiya və torpaqşunaslıq fakültəsinin “Ekologiya “kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, c.e.d. professor Şövqu Göyçaylıdır.

“İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasının görkəmli məzunlarından olan əhali və şəhərlər coğrafiyası üzrə tanınmış alim, əməkdar elm xadimi, hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialının rektoru və “Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri, c.e.d. professor Əfəndiyev Vüsət Əmir oğludur.

Kafedrada tədris olunan fənlər üzrə bir sıra dərsliklər, dərs vəsaitləri, demək olar ki bütün dərslərin fənn proqramlar var və bir sıra fənlər üzrə yeni dərslik və dərs vəsaitləri hazırlanır.

2018-ci ildə kafedra əməkdaşlarının birgə fəaliyyəti  və prof.T.G.Həsənovun redaktorlugu ilə “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası” (Postsovet ölkələri) adlı, 508 səhifəlik dərslik nəşr olunub, tələblərin istifadəsinə verilmişdir. Ümumilikdə 2010-2018-ci illər ərzində kafedrada 2 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 5 monoqrafiya və 19 fənn proqramı çap edilmişdir.

Kafedra ilə xarici ölkələrin İran İslam Respublikasının Təbriz, Ərdəbil, Tehran universitetləri arasında əlaqələr yaradılmış, Urmiya və Qazaxıstan, Gürcüstan və Türkiyənin Universitetləri ilə münasibətlər qurulmuş və onların alimləri doktorant və dissertantlarımızın ikinci elmi rəhbərləri təyin edilmişlər.

Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi istiqamətində Universitetin təşkil etdiyi “50+50” qrant layihələrinin əhəmiyyəti böyükdür. bu layihə çərçivəsində prof. T.G.Həsənovun Rövşanə Fərəcbəyli ilə birgə hazırladıqları məqalə Londonda keçirilən konfransda sertifikat almışdır. Qrantla bağlı elmi tədqiqat mövzuları üzərində işlər davam etdirilir. 2016-2017-ci tədris ilində kafedranın 1 nəfər magistrı və iki nəfər tələbəsi qrantlar almışlar.

Kafedrada tələbə, magistr və doktorantların istifadəsi üçün iqtisadi coğrafiyaya aid elmi kitablar, ölkəmizdə nəşr edilmiş Coğrafiya, İqtisadiyyat, Ekologiya və ekoturizm ensiklopediyaları, Azərbaycan və rus dillərində dərc edilmiş tədris ədəbiyyatları, Moskvada və Respublikamızda nəşr edilən coğrafiya jurnallarında iqtisadi coğrafiyaya aid çap olunmuş elmi məqalələrin toplusu vardır. Eyni zamanda  hər il müntəzəm olaraq kafedraya Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsindən statistik məcmuələr də alınır.

Təhsil Nazirliyinin təşəbbüsu ilə yaradılmış “Sabah” qruplarında kafedranın 2 əməkdaşı c.e.n, dos.S.Ə.Allahverdiyeva və c.ü.f.d., dos. M.R.Musayeva  müasir, interaktiv üsullar ilə, uğurla dərs aparırlar. Eyni zamanda “Sabah” qruplarının coğrafiya ixtisasından olan tələbələrinə mütamadi olaraq elmi tədqiqat işləri mövzuları verilir və yerinə yetirilmiş tədqiqatlar Coğrafiya fakültəsinin fakültə tələbə elmi cəmiyyətinin konfranslarıın materiallarında çap edilir.

İqtisadi və sosial coğrafiya kafedrasının perspektivlərində yüksək ixtisaslı kadr hazırlığının təşkili üçün mövcud tədris kurslarının yenilənməsi, müasir tipli dərslik və dərs vəsaitlərinin,  o cümlədən magistratura pilləsi üçün yeni tədris vəsaitlərinin hazırlanması nəzərdə tutulur. Eləcədə kafedranın yeni Elmi-tədqiqat işlərinin ölkənin yeni inkişaf mərhələsində regional dövlət proqramlarını və strateji yol xəritələrini əhatə edən aktual mövzular üzrə aparılması nəzərdə tutulur.

Bookmark and Share