Qəribov Yaqub Əli oğlu

Coğrafiya elmləri doktoru, professor

Əlaqə telefonu:

İş: (012)5390419

Mobil: (050)3318400


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1952-ci il yanvar ayının 01 – də Qəbələ rayonunun (keçmiş Qutqaşen) Nic kəndində anadan olmuşdur.
 • 1969-1973– cü illərdə Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin coğrafiya fakültəsində təhsil almışdır.
 • 1973- 1975 – ci illərdə Гябяля rayonunun Çuxur Qəbələ kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir.
 • 1976-1977-ci illərdə Belarusiyanın Moqilyov vilayətində Sovet ordusu sıralarında xidmət etmişdir.
 • 1975-1993-cü illərdə AMEA-nın Coğrafiya İnistutunda aspirant, kiçik elmi işçi, elmi işçi,baş elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1993-cü ildən BDU-da baş müəllim,dossent,kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda fiziki coğrafiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI


 • 1969-1973– cü illərdə Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin coğrafiya fakültəsində təhsil almışdır.
 • 1975-1979-cu illərdə AMEA-nın Coğrafiya institutunnun aspirantura şöbəsində təhsil almışdır.
 • 1983-cü ildə «Şirvan düzünün təbii landşaftlarının antropogen təsirlərlə dəyişilməsi və onun rekonstruksiya məsələləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir
 • 1994-cü ildən isə Fiziki coğrafiya kafedrasında baş müəllim,
 • 1997-2011-ci illər Fiziki coğrafiya kafedrasında dosent
 • 2012-ji ildən fiziki coğrafiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. .
 • 2013-cü ildə «Azərbayjan Respublikasının təbii landşaftlarının antropogen transformasiyası və onların optimallaşdırılması məsələləri» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək coğrafiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 • 2015 ildən professordur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973- 1975 – ci illərdə Qəbələ rayonunun Çuxur Qəbələ kənd orta məktəbində müəllim
 • 1979-1993 – cü illərdə AMEA-nın Coğrafiya institutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi,baş elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1992-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinun Coğrafiya fakültəsində “Landşaftşünaslıq”, “Ümuni yerşünaslıq”, “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası”, “Azərbaycan landşaftları”, “Landşaftlarin antropogen transformasiyası” və s. fənnlərdən mühazirə dərslərini aparır,
 • 1994-cü ildən isə fiziki coğrafiya kafedrasında baş müəllim,
 • 1997-2011-ci illər fiziki coğrafiya kafedrasında dosent
 • 2012-ci ildən bu günə qədər fiziki coğrafiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
 • 1994-2017-ci illərdə fiziki coğrafiya və landşaftşunaslıq ixtisası üzrə ali məktəb üçün 3 dərsliyin və 3 dərs vəsaitinin orta məktəb üçün azərbaycan və rus dilllərində nəşr olunmuş 8 dərsliyin və 8 metodik göstərişin, 20-dən artıq tədris proqramının, 310-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.Onun 7 monoqrafiyası nəşr olunmuşdur.
 • 1979-2017-ci illərdə respublika, regional və beynəlxalq elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Onun əsərləri Böyük Britaniya, Fransa, Avstraliya, Avstriya, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan,Türkmənistan və s. ölkələrinin nüfuzlu curnal və elmi məjmuələrində nəşr edilmişdir.
 • Coğrafiya fakültəsinin Elmi Şurasının, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində Coğrafiya bölməsi üzrə Metodik Şuranın, AMEA-nın Coğrafiya institutunda fəaliyyət göstərən D.01.091 Dissertasiya Şurasının, Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının coğrafiya üzrə ekspert Şurasının fəal üzvüdür, “Coğrafiya və təbii resurslar ” jurnalının, “Gürcüstanın Su Təsərrüfatının müasir problemləri” və” International Journal of Young Researchers” jurnalarının redaksiya heyətinin üzvüdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Landşaftşunaslıq, təbii landşaftların antropogen transformasiyası, landşaftların mühafizəsi, landşaftın optimallaşdırılması
 • Respublikada müasir landşaftşunaslıq, təbii landşaftların optimallaşdırması, antropogen transformasiyası, landşaftların mühafizəsi, antropogen landşaftşunaslıq sahəsində elmi kadrların yetişdirilməsində fəal iştirak edir.
 • Elmi rəhbəri olduğu 5 aspirant «fiziki coğrafiya, biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası» ixtisası üzrə coğrafiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017-ci il “Şollar-Bakı su qurğular kompleksinin 100 illiyinə həsr edilmiş”Beynəlxalq elmi-praktiki konfransda iştirak etmişdir.
 • 2017,Lənkaran şəhərində “Regionların demoqrafik inkişafı ”mövzusunda konfransda;
 • 2016,Şəki şəhərində “ Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” mövzusunda konfransda
 • 2015,Bakı şəhərində “Coğrafiya:nəzəriyyə,praktika və innovasiya”mövzusunda konfransda
 • 2014,Bakı şəhərində “2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları” konfransının materialları
 • 2013,Bakı şəhərində “Müstəqillik illərində coğrafiyanın inkişafı ” mövzusunda konfransda
 • 2013,2014, 2015,2016,2017 - cı illərdə Tbilisi şəhərlərində keçirilən Beynəlxalq Konfranslarda
 • 2012-ci ildə Moskva ,Qroznı
 • 2011-ci ildə Almata,Maxaçqala
 • 1997-2000 Moskva, Almata,Daşkənd şəhərlərində keçirilən konfranslarda
 • 1986-cı ildə Alp-Himalay Beynəlxalq konfranslarında,
 • 1980-1991-ci illərdə Moskva, Leninqrad, Bişkek, Alma-Ata, Aşqabad, Minsk şəhərlərində SSRİ coğrafiya cəmiyyətinin simpozium, konfranslarında,

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2017Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının antropogen təsirlərlə dəyişilmə dərəcəsinə görə qruplaşdırılması xəritəsinin tərtibi
 • 2017.The Peculliarities of the regulation of the functioning processes of agroiirrigation landscapes of the Azerbaijan Republic
 • 2017.Böyük Qafqazın suvarılan regionlarında müasir aqroirriqasiya landşaftlarının formalaşma xüsusiyyətləri
 • 2017.Böyük Qafqazın Şimal-Şərq yamacı əkinçilik zonasının suvarmada istifadə edilən çay sularının tərkibinin rentgen difraktometrik təhlili
 • 2017. Paleogeographical situation the Azerbaijan part of the lesser Caucasus in the pleistocene
 • 2017. Oсобенности формирования и развития агроирригационных ландшафтов равнинных районов Aзербайджанской республики
 • 2017 Kiçik Qafqazın və ərtaf dəğətəyi düzənlikləri geosistemlərinin transformasiyasının kosmolandşaft xəritəsinin təhlili ilə öyrənilməsi
 • 2017 .Kosmik şəkillərin deşifrlənməsi ilə Mil – Qarabağ düzlərinin aqroirriqasiya landşaftlarının struktur – funksional xüsusiyyətlərinin təhlili.
 • 2016.Особенности урегулирования процессов формирования антропогенных ландшафтов
 • 2016.Закономерности антропогенизацни основных типов естественных ландшафтов Прикаспийских равнин Азербайджанской республики
 • 2016. Геосистемный анализ экзогенеза высокогорных ландшафтов Aзербайджанской части Большого Кавказа
 • 2016. Enviromental assessment antropogenezation of landscape of the arid plains of Azerbaijan
 • 2016. Böyük Qafqazin cənub-şərq yamaci otlaq-biçənək landşaftlarinin transformasiyasina məskunlaşmanin təsiri.
 • 2016 Regulation of the functioning landscapes of the Azerbaijan Republiс
 • 2016 Features of the settlement processes of formation of antropogenic landscapes of the Azerbaijan Republic
 • 2016 .Анализ экзодинамических процессов высокогорных ландшафтов Большого Кавказа в пределах Азербайджана
 • 2016 “Laws of antropogenezation main types of natural landscapes littoral plains of Azerbaijan Republic
 • 2015 Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı aqroirriqasiya landşaftları strukturunun tədqiqi Coğrafiya və təbii resurslar
 • 2014 Рентгено-дифрактометрический анализ речных вод cеверо-восточного склона Большого Кавказа и их влияние на формирование агроирригационных ландшафтов
 • 2014 Оптимизация антропогенной нагрузки в естественных ландшафтов Кура-Аразской низменности
 • 2014 Landşaftların antropogen transformasiyası (xəritə)
 • 2014 Composing methods of the map anthropogenic transformation of natural landscapes of the Azerbaijan Republic
 • 2014 Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı təbii landşaftlarının antropogen transformasiyası və müasir yüklənməsinin kosmik şəkillərdən alınan informasiyalarla tətqiqi
 • 2013Naxçıvan MR- nın təbii – antropogen landşaftlarının dinamikasının kosmik şəkillərdən alınan informasiyalarla təhlili
 • 2013 Ландшафтно-экологическая оптимизация геосистем межгорных впадин Азербайджанской Республики
 • 2013 Ландшафтно-экологическая оптимизация геосистем межгорных впадин Азербайджанской республики
 • 2012 Типизация горных ландшафтов Азербайджанской республики по устойчивости антропогенных факторов
 • 2012 Ландшафтно – экологическая оптимизация геосистем межгорных впадин Азербайджанской республики .
 • 2011 Исследование агроирригационных ландшафтов рентгенодифрактометрическим методом на равнинах Юго-Восточного Кавказа
 • 2011 Антропогенная нагрузка на равнинные ландшафты Азербайджана, и вопросы урегулирование процессов функционирования
 • 2010 Типизация горных ландшафтов Азербайджанской республики по устойчивости к антропогенным нагрузкам
 • 2010 Особенности урегулирования процессов функционирования антропогенных ландшафтов Азербайджана
 • 2010 The pecualirities of the regulation of the functioning processes of antropogenic landscapes of the Azerbaijan
 • 2010 “Antropogen dəyişikli landşaftlar” xəritəsi
 • 2009 Антропогенная нагрузка на равнинные ландшафты Азербайджана.
 • 2008 Рентгенодифрактометрический анализ речных вод северо – восточного склона Большого Кавказа, и их влияние на формирование агроирригационных
 • 2008 Cənub Şərqi Qafqazın şimal – şərq yamacı aqroirriqasiya landşaftlarının müasir strukturununun dəyişməsi
 • 2007 Cənub-şərqi Qafqazın şimal –şərq yamacı aqroirriqasiya landşaftlarının formalaşmasında suvarmanın rolu
 • 2006 Məktəblinin coğrafiya lüğəti
 • 2005 Dünya landşaftları və ekoloji problemləri
 • 2004 Пути исполъзования рекреационного потенциала ландшаф северо– восточной части Малого Кавказа
 • 2003 Dünya landşaftları və ekoloji problemləri
 • 2002 Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası
 • 2001 Azərbaycan Respublikasının dağətəyi düzənliklərində aqroirriqasiya landşaftlarının tarixi genetik tipləri
 • 2000 Azərbaycan Respublikasının fiziki – coğrafi rayonlaşmasına dair
 • 1999 Нахчыван МР-ын арид эеокомплексляринин антропоэен тясирлярля дяйишилмяси
 • 1998 Оптимизация антропогенных нагрузок на высоко освоенных аридных ландшафтах Азербайджана
 • 1998 Кичик Гафгазын ъянуб-шярг йамаъы ландшафтларынын антропоэен тясирлярля дяйишилмясиnin аерокосмик материаллар ясасында tədqiqi
 • 1998 Səhralaşma prosesinin inkişaf xüsusiyyətləri və əsas səhralaşma amilləri
 • 1997 Антропогенные очаги опустынивание аридных геосистемах Азербайджана.
 • 1997 Азярбайъан Республикасы ландшафтларынын ортималлашдырылмасы
 • 1991 Некоторые вопросы проявления опустынивания в аридно – горных ландшафтах Азербайджана
 • 1991 Антропогенная динамика горно лесных ландшафтов юго – восточного склона Малого Кавказа
 • 1990 Закономерности оптимизации высокогорных ландшафтов юго – восточного склона Малого Кавказа
 • 1989 Об оптимизации антропогенных нагрузок на современные ландшафты Кура – Араксинской низменности
 • 1989 Ландшафтно – мелиоративные группировки аридных ландшафтов Азербайджанской Республики
 • 1987 Некоторые вопросы типизации горных ландшафтов Азербайджанской ССР по устойчивости антропогенных факторов
 • 1986 Антропогенное преобразование аридных ландшафтов Азербайджанской ССР
 • 1985 Основные задачи конструктивного ландшафтоведение.
 • 1980 Влияние антропогенных факторов на формирование ландщафтов азербайджана

KİTABLAR

MONOQRAFİYALAR

 • 2017 Оптимизация естественных ландшафтов Кура-Аразской низменности
 • 2017 Антропогенная трансформация современных ландшафтов Азербайджанской республики
 • 2015 Samur-Dəvəçi ovalığının və Qusar maili düzənliyinin müasir aqroirriqasiya landşaftları.
 • 2012 Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının optimallaşdırılması
 • 2011 Azərbaycan Respublikasının təbii landşaftlarının antropogen transformasiyası
 • 2007 Современные антропогенные ландшафты Кура – Аразской низменности
 • 1998«Azərbaycan». Tarixi–coğrafi oçerk

DƏRSLİKLƏR

 • 2017 “Coğrafiya”, ümumtəhsil məktəblərinin 10-ci sinfi üçün(fənn kurikulumları əsasında) dərslik, müəllimlər üçün metodik vəsait, (rus və azərbaycan dillərində)
 • 2017 “Coğrafiya”, ümumtəhsil məktəblərinin 10-ci sinfi üçün (fənn kurikulumları əsasında) dərslik, (rus və azərbaycan dillərində)
 • 2014, 2016 “Coğrafiya”, ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün(fənn kurikulumları əsasında) dərslik, müəllimlər üçün metodik vəsait, (rus və azərbaycan dillərində)
 • 2014, 2016 “Coğrafiya”, ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün (fənn kurikulumları əsasında) dərslik, (rus və azərbaycan dillərində)
 • 2013,2014 Dünya landşaftları və ekoloji problemlər. I və II kitablar
 • 2012 Аzərbaycan Respublikasının təbii landşaftları
 • 2006, 2008, 2011, 2012, 2014 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Orta ümumtəhsil məkətəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik (azərbaycan və rus dillərində)
 • 1994, 1996, 1998, 2000, 2002,2005, 2007. 2009,2014 Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası Orta ümumtəhsil məkətəblərinin 8-ci sinfi üçün dərslik(Azərbaycan və rus dillərində)
 • 1994 ,1995, 2000. Materik və okeanlar coğrafiyası Orta ümumtəhsil məkətəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik I və II kitab (Azərbaycan və rus dillərində)

DƏRS VƏSAİTLƏRİ VƏ METODİK GÖSTƏRİŞLƏR

 • 2015, 2016 “Coğrafiya” (Qəbul imtahanına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait, (rus və azərbaycan dillərində)
 • 2010 Ali məktəblərin coğrafiya fakültəsində məşğələ və laboratoriya dərslərinin aparılmasına dair metodik tövsiyyə
 • 2006 Məktəblinin coğrafiya lüğəti.
 • 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 “Coğrafiya” test toplusu, ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün, metodik vəsait (rus və azərbaycan dillərində)
 • 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 “Coğrafiya” test toplusu, ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün, metodik vəsait (rus və azərbaycan dillərində),
 • 2004 Dünya landşaftları və ekoloji problemlər. Avrasiya materiki

TƏLTİFLƏR VƏ MÜKAFATLAR

 • 2017-ci il Tbilisidə Beynəlxalq konfransda çıxışına görə sertifikat verilmişdir
 • 2017-ci il 04.08 tarixdə Böyük Britaniyanın Beynəlxalq Elm və Təhsil Akademiyasına həqiqi üzv seçilmişdir.
 • 2016-cı ildə “Eeropean Research” (London Nö 3 (14) 2016. İSSN 2410-2873) jurnalında dərc olunmuş məqaləyə görə I dərəcəli diplomla mükafatlandırılmışdır.
 • 2015, 2016-cı illərdə Təhsil Nazirliyinin sertfikatı və pul mükafatı ilə təltif edilmişdir.
 • 2012-ci ildə TQDK-nın fəxri fərmanı
 • 2012-ci ildə Moskva şəhərində nəşr olunmuş məqalələrinə görə 3 diplomla mükafatlandırılmışdır (2012 27 avqust)
 • 2012-ci ildə Böyük Britaniyanın London şəhərindəki Beynəlxalq Elm və Təhsil Akademiyasının 2 qızıl medalı ilə təltif edilmişdir.
 • 2009 və 2013-cü illərdə BDU-nun fəxri fərmanları
Bookmark and Share