Nadir Məmmədov

Nadir Məmmədov

012 510-09-74

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1941-ci il noyabrın 20-də Masallı rayonunun Ərkivan kəndində anadan olub. 1949-1959-cu ildə Masallı rayonunun Ərkivan kəndində orta mək­təb­də oxuyub. 1962-1967-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsin­də təh­sil alıb. 1982-ci ildən BDU-da çalışır. Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının professorudur.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1975, c.e.n., «Azərbaycan SSR Muğan və Salyan düzənlikləri coğrafiyası adların tədqiqi»
 • 2004, c.e.d. „Azərbaycan Respublikası oronimlərinin təsnifatı və formalaşmasının əsas qanunauyğunluqlar“
 • 1962-1967, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2006,professor, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1989, dosent, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1982-1989, müəllim, Tarix fakültəsi, BDU
 • 1980-1982, baş elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 1969-1972,aspirant
 • 1967, aqrokimyaçı, mühəndis,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • Apardığı dərslər: Diyarşünaslıq və turizm, Toponimika, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası.
 • 1dərslik,
 • 2 dərs vəsaiti,
 • 3 monoqrafiya,
 • 1 lüğət, 1 metodik göstəriş, 2 tədris proqramı,
 • 200 elmi məqalənin müəllifidir.
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Toponimika
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olun­muş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun­muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 1. 2008, “Araz” hidroniminin mənşəyinə dair
 2. 2007, Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin imkanları və perspektivləri
 3. 2007, Azərbaycanda turizm inkişafda toponimik məlumatın verilməsinin əhəmiyyəti
 4. 2007, Azərbaycanın bəzi etnotoponimlərin mənşəyinə dair
 5. 2007, Ərəb coğrafiyaşünaslarının əsərlərində adı çəkilən toponimlər
 6. 2006, Lənkəran regionunda turizm və rekreasiya ehtiyatlarının inkişafında toponimik izahatın rolu
 7. 2006, Azərbaycan ülkesinin oronimlərinin toponimik strukturu
 8. 2006,Религия и топонимика
 9. 2005, Toponimikanın coğrafiya elmi ilə əlaqəsi
KİTABLAR
 • 2008, Azərbaycanın Lənkəran regionu toponimlərinin izahlı lüğəti
 • 2007,Toponimika
 • 2000, Azərbaycan toponimləri
 • 1999, Azərbaycan Respublikasının oronimləri
 • 1993, Azərbaycanın yer adları
 • 1987, Azərbaycanın toponimiyası
Bookmark and Share