Nadir Mikayılov

Nadir Mikayılov

Coğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 439 09 69

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1939-cu il iyunun 14-də Ağdam şəhərində anadan olub. 1947-1958-ci illərdə Ağdam şəhərində orta məktəbdə və A.M.Qorki adına Ağdam kənd təsərrüfatı texnikumunda oxuyub. 1961-1966-cı illərdə Perm Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1975-ci ildən BDU-da çalışır. 1975-1982-cı ilə kimi Fiziki coğrafiya kafedrasında müəllim, 1982-ci ildən Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrasında baş müəllim, dosent və professor vəzifələrində çalışır. Ailəlidir, 3 övladı var

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1966, PDU
 • 1972, «Qarabağ düzü ağır-gilli şoranların meliorativ yaxşılaşdırılması»
 • 2003, «Kür-Araz ovalığında yayılmış torpaqların şorlaşmasının və onların meliorasiyasının geoekoloji əsasları»
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1968-1971 illərdə aspiranturaya daxil olmuş, namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 1966-1968 illərdə Az.SSr EA Coğrafiya institutunun Geomorfologiya şöbəsində kiçik
 • elmi işçi, Azərbaycan SSR Torpaqşünaslıq və Aqrokimya institutunda mühəndis-meliorator,1979- baş elmi işçi, 1988-dosent, 2005-professor, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1981 dosent, Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrası, BDU.
 • 1972, c.e.n., 2003, c.e.d.,Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • Apardığı dərslər: Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə, Ekologiyanın əsasları və ətraf mühiti mühafizə, Azərbaycan torpaqlarının ekologiyası və kadastrı.
 • 5 elmlər namizədi
 • 150-dən çox elmi məqalə, 1 monoqrafiya
 • 4 kitabın müəllifidir
 • 1978-1979, Azərbaycan SSR «Bilik» cəmiyyətinin təşəkkürü və pul mükafatı
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Coğrafi ekologiya, torpaqşünaslıq
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • 1974, Moskva Torpaqşünasların X beynəlxalq konqresi
 • 1976, Aşqabad, Beynəlxalq elmi konfrans
 • 1977, Minsk, Beynəlxalq konfrans
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 1. 2008, Qarabağ zonasında erməni işğalçılarının yanğınlar aparmaları ilə əlaqədar ekoloji ziyanlar və ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri
 2. 2008, Lənkəran təbii vilayətinin müasir ekoloji problemləri və onları yaradan səbəblər
 3. 2008, Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə (metodiki göstəriş)
 4. 2008, Ekologiyanın əsasları və ətraf mühiti mühafizə
 5. 2007,Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin tikintisi dövrü ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınmasının ekoloji əsasları
 6. 2007, Meliorasiya olunmuş torpaqların geoloji diaqnostikası və münbitliyinin artırılması
 7. 2007, Erməni işğalçıları tərəfindən Qarabağ torpaqlarının yandırılmasının ekoloji nəticələri
 8. 2007, Torpaq örtüyü haqqında məlumat ( tələbələrin çöl-tədris təcrübələrinin təşkilinə dair metodiki vəsait)
 9. 2006,Təbiətin bərpasında meliorativ tədbirlərin rolu
 10. 2006,Повышения эффективности промывки солончаков с применением химической мелиорации Азербайджана
 11. 2005, Tikinti sənayesindən istifadə edilməsinin iqtisadi hüquqi və ekoloji məsələləri
 12. 2005, Müasir islahatlar dövründə torpaqların səmərəli istifadə edilməsinin sosial-iqtisadi ekoloji problemləri
 13. 2004, Пути повышения эффективности использования водных ресурсов при -промывки глинистых солончатов
 14. 2004, Экономическая и экологическая эффективность промытых почв Кур-Аразской низменности
 15. 2004, Оценка и планирования окружающей среды в Азербайджане
KİTABLAR
 • 1996, Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə
 • 2000, Природно географические особенности и экологические условия засоления почв Кура-Араксинской низменности проблемы мелиорации и охрана их плодородия
 • 2002, Ekologiya hüququ
 • 2008,Torpaq coğrafiyası torpaqşünaslığın əsasları ilə
Bookmark and Share