Məqsəd Qocamanov Hüseyn oğlu

Texnika elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 538 01 70
e-mail: mgodja@ yandex.ru QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1960-cı il martın 20-də Azərb. R-sı Qazax r-nun Daş Salahlı kəndində anadan olub. 1967-1977-cü illərdə 2 №-li Daş Salahlı kənd orta mək¬təb¬ində oxuyub. 1977-1982 -cı illərdə Moskva Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Universitetinin (MİİQAiK) geodeziya fakültəsində astronomik-geodeziya ixtisası üzrə (əlavə dəniz geodeziyası ixtisaslaşması almaqla) əyani şöbədə təhsil alıb. 1986-1989-cu illərdə MİİQAiK-də əyani aspiranturada təhsil almışdır. 2002-2005-ci illərdə MİİQAiK-də əyani doktoranturada təhsil almışdır. Geodeziya-kartoqrafiya elmi sahəsində ilk və yeganə azərbaycanlı elmlər doktorudur. 1992-cı ilin fevral ayından BDU-da çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 2005, tex. e. d., «Ərazi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla Dövlət Geodeziya Şəbəkələrinin yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün müasir peyk texnologiyalarının işlənməsi», MİİQAiK, Moskva şəhəri
 • 1989, tex.e.n., « Dənizdə obyektlərin koordinatlarının təyin edilməsi üçün Yerin süni peyk sistemi və Yerüstü radiogeodeziya sistemlərindən birgə istifadə metodlarının işlənməsi», MİİQAiK, Moskva şəhəri
 • 1977-1982, tələbə, geodeziya fakültəsi, MİİQAiK, Moskva şəhəri

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982-1986- SSRİ Nazirlər Soveti yanında Baş Geodeziya və Kartoqrafiya idarəsinin 16№-li müəssisəsi (indiki AR Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə komitəsi), mühəndis-briqadir, Texniki
 • Nəzarət şöbəsində baş müfəttiş
 • 1986-1989- MİİQAiK-də əyani aspiranturada təhsil
 • 1989-1992- AzNEFTKİMYA institutu, laboratoriya müdiri, assistent
 • 1992-1994 - BDU, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, baş müəllim
 • 1994-2006 - BDU, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, dosent
 • 2006, iyul- BDU, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, professor
 • 2011, iyul-BDU, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasınin müdiri, professor
 • Apardığı dərslər: Geodeziya, Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması və tarazlaşdırılması, Xəritələrin geodeziya əsasları, Geodeziya və kartoqrafiya, Ali və kosmik geodeziya
 • Elmi əsərləri: 160 elmi məqalənin, 2 monoqrafiyanın, 3 ali məktəb dərsliyi, 12000 termindən ibarət rusca-azərbaycanca lüğətin, 2 müəlliflik şəhadətnaməsi və 30 fənn proqrammı və metodik işin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ali və kosmik geodeziyanın nəzəri-praktiki məsələləri, Geodeziya ölçmələrinin riyazi tarazlaşdırılması, Dəniz geodeziyasının məsələləri, Peyk texnologiyaları əsasında müasir geodeziya şəbəkələrinin yaradılması, CİS və kadastr sistemlərinin yaradılması, aerokiosmik və məsafədən zondla tədqiqat metodları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003, Moskva, Rusiya; GEOFORUM: «Geodeziya və kartoqrafiya elminin müasir vəziyyəti və perspektivləri» elmi-praktiki simpozium
 • 2003, Lvov, Ukrayna; «Geodeziya elmi və istehsalatının müasir nailiyyətləri»: 8-ci Beynəlxalq elmi-texniki konfrans
 • 2004, Moskva, Rusiya; GEOFORUM: «Geodeziya və kartoqrafiya elminin müasir vəziyyəti və perspektivləri» elmi-praktiki simpozium
 • 2004, Moskva, Rusiya; MİİQAiK-in 225 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi-texniki konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; «Təbiət kataklizmləri və müasir sivilizasiyanın qlobal problemləri» Beynəlxalq elmi-praktik simpozium
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. BDU
 • 2009, Moskva, Rusiya; NİİQAiK-in 230 illiyinə həsr edilmiş brynəlxalq1 eimi-texniki konfrans
 • 2010 Tibilisi, Georgia; Sonthern Cancarus Conference in Climate Currricula in Highter Educatin.
 • 2010, Moskva, Rusiya; Rusiyada ali geodeziya təhsilinin 175 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq forum
 • 2011, Daşkınd, Özbəkistan; “Torpaq ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühavizəsinin aktual problemləri” –nə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi kanfrans.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2015, Su təchizatı sahəsində geoinformasiya texnologiyalarının tətbiqi
 2. 2015, Dənizdibi işlərin geodeziya təminatında transponderlərin rolu və istifadə xüsusiyyətləri
 3. 2015, Geodeziyanın elmi məsələsi və onun müasir həll metodları
 4. 2015, The methodology and the history of hydrological mapping in Azerbaijan
 5. 2015, Уравнивание сетей , построенных относительным методом спутниковой геодезии
 6. 2015, Transmilli kommunikasiya layihələrinin geodeziya təminatının xüsusiyyətləri və problemləri
 7. 2008, The connections of the systems of geodetic coordinates.
 8. 2008, Выбор и оценка точности метода интерполяции высот (разностей высот) геоида.
 9. 2008, Методика построения детальной карты высот квазигеоида на территории Азербайджана.
 10. 2007, The Ştate of SGN of Azerbaijan Respublic and the modern technoloqies of its reconstruction and developments.
 11. 2007, О развитии системы высотного обеспечения на территории Азербайджана .
 12. 2006, Донная морская геодезическая сеть и особенности ее построения.
 13. 2006, Геодезический мониторинг положений морских объектов.
 14. 2006, Связь спутниковой и наземной систем нормальных высот в Азербайджане.
 15. 2006, Принцип установления спутниковой системы нормальных высот в Азербайджане.
 16. 2005, Результаты априорной оценки точности уравненных элементов проектируемой сети Азербайджана.
 17. 2004, Определение координат донных пунктов с использованием эстакад.
 18. 2004, Возможные варианты схемы и программы реконструкции и развития ГГС Азербайджана.
 19. 2004, Особенности детального изучения фигуры квазигеоида на территории Азербайджанской Республики.
 20. 2004, Анализ состояния существующей государственной геодезической сети Азербайджанской Республики.

KİTABLAR

 • 2000, Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması. Ali məktəblər üçün dərslik
 • 2001, Rusca-azərbaycanca geodeziya, kartoqrafiya və aerofototopoqrafiya terminləri lüğəti
 • 2003, Определение параметров движения объектов с использованием рекуррентных формул Калмана (на примере движения морского судна), Москва
 • 2008, Реконструкция и развитие геодезических сетей с использованием спутниковых технологий, Москва-Баку
 • 2009, Геодезический мониторинг и обеспечение работ на море, Москва-Баку
 • 2009, Hərbi topoqrafiya, Ali məktəblər üçün dərslik
 • 2012, Geodeziya ölşmələrinin hesablanması və tarazlaşdırılması. Ali məktəblər üçün dərslik

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Torpaqların kadastr qiymətləndirilməsi (Public İnvestment Capacity Bulilding Proyect) – Finnmap, 2012
 • Beynəlxalq Tempus təhsil proqrammı üzrə geodeziya və geoinformatika sahəsində beynəlxalq ekspert (Bişkek, 2006)
 • Hindistanın Musore universitetində N.R.Rajendra Prosalın namizədlik dissertasiyasına opponent
 • 2009, Optimizing Chorobi iron ore grade by Gtographic information system for inses in steelmaking in Egypt.- 9 th Internatioal Multidisciplinany scitntific Geoconference. SGEM-2009. Livan
 • 2009, Geating information sistems for Leading Cadastre of nining industry in Egypt. 11 th – Internatioal Conference of mining, Retrolenm and Metallurgical Engineering, 2009. Sharm El-Sheikh.
 • 2010, Применение ГТС технологий для прогнозирования месторождения железной руды в облфсти Насер. Египта. Вастник Казахского технического Университета имени К.И.Сатпаева.
 • 2010 the nse of aerospace photographies and remote sensig data in kartoqraphy, 2010, İSPRS, Volume XXXVIII, hart 7. Vienna, Austria. Symposinn Sensing Science.
 • 2011, “Toraq ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsinin aktual problemləri”-nə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. Daşkənd Melijrasiya və İvviqasiya İnistitutu – Daşkənd – 2011
 • 2011, Qauss-Krynger proyeksiyası və onun Azərbaycanda tətbiqi haqqinda.
 • Исследования по выбору оптимальной проекции.
Bookmark and Share