Məqsəd Qocamanov Hüseyn oğlu

Texnika elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 538 01 70
e-mail: mgodja@ yandex.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1960-cı il martın 20-də Azərb. R-sı Qazax r-nun Daş Salahlı kəndində anadan olub. 1967-1977-cü illərdə 2 №-li Daş Salahlı kənd orta məktəbində oxuyub. 1977-1982 -cı illərdə Moskva Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Universitetinin (MİİQAiK) geodeziya fakültəsində astronomik-geodeziya ixtisası üzrə (əlavə dəniz geodeziyası ixtisaslaşması olmaqla) əyani şöbədə təhsil alıb. 1986-1989-cu illərdə MİİQAiK-də əyani aspiranturada. 2002-2005-ci illərdə MİİQAiK-də əyani doktoranturada təhsil almışdır. Geodeziya-kartoqrafiya elmi sahəsində ilk və yeganə azərbaycanlı elmlər doktorudur. 1992-cı ilin fevral ayından BDU-da çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 2012, professor elmi adı
 • 2005, tex. e. d., «Ərazi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla Dövlət Geodeziya Şəbəkələrinin yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün müasir peyk texnologiyalarının işlənməsi», MİİQAiK, Moskva şəhəri
 • 1989, tex.e.n., « Dənizdə obyektlərin koordinatlarının təyin edilməsi üçün Yerin süni peyk sistemi və Yerüstü radiogeodeziya sistemlərindən birgə istifadə metodlarının işlənməsi», MİİQAiK, Moskva şəhəri
 • 1977-1982, tələbə, geodeziya fakültəsi, MİİQAiK, Moskva şəhəri

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982-1986- SSRİ Nazirlər Soveti yanında Baş Geodeziya və Kartoqrafiya idarəsinin 16№-li müəssisəsi (keçmiş AR Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə komitəsi), mühəndis-geodezist, Texniki nəzarət şöbəsində baş müfəttiş
 • 1986-1989- Moskva Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Universitetində əyani aspiranturada təhsil
 • 1989-1992- AzNEFTKİMYA institutu, laboratoriya müdiri, assistent
 • 1992-1994 - BDU, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, baş müəllim
 • 1994-2006 - BDU, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, dosent
 • 2006, iyul - BDU, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası, professor əvəzi
 • 2011, iyul-BDU, Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasınin müdiri, professor
 • Apardığı dərslər: Geodeziya, Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması və tarazlaşdırılması, Xəritələrin geodeziya əsasları, Geodeziya və kartoqrafiya, Ali və kosmik geodeziya
 • Elmi əsərləri: 160 elmi məqalənin, 2 monoqrafiyanın, 3 ali məktəb dərsliyi, 12000 termindən ibarət rusca-azərbaycanca lüğətin, 2 müəlliflik şəhadətnaməsi və çoxsaylı fənn proqramı və metodik işin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ali və kosmik geodeziyanın nəzəri-praktiki məsələləri, Geodeziya ölçmələrinin riyazi tarazlaşdırılması, Dəniz geodeziyasının məsələləri, Peyk texnologiyaları əsasında müasir geodeziya şəbəkələrinin yaradılması, CİS və kadastr sistemlərinin yaradılması, aerokosmik və məsafədən zondla tədqiqat metodları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017, Tbilisi, Gürcüstan; Vİ Beynəlxalq elmi konfrans konfrans
 • 2017, Makedoniya, Balkan Universiteti; Beynəlxalq konfrans
 • 2016, Tbilisi, Gürcüstan; Vİ Beynəlxalq elmi konfrans konfrans
 • 2016, Praqa, Çex respublikası; İSPRS-in XXIII konqresi
 • 2015, Tbilisi, Gürcüstan; V Beynəlxalq elmi konfrans konfrans
 • 2014,Tyumen, Rusiya; V Beynəlxalq konfransı:”Ətraf mühit və təbii resursların idarə olunması”
 • 2014, Toronto, Canada; Joint International Conference on geospational theory, processing, modeling and applications
 • 2013,Borjomi, Gürcüstan; III Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2013, Jarnoltowek, Polşa; 14-cü Çex-Polşa geodinamika və geodeziya üzrə elmi konfransı
 • 2013, Hannover, Germany, Hannover workshop
 • 2013, Ankara, Türkiyə; NetCad-ın V Beynəlxalq konfransı
 • 2012, Melburn, Avstraliya; Beynəlxalq Fotoqrammetriya və Məsafədən Duyma Cəmiyyətinin (ISPRS) XXV konqresi
 • 2012, Kaquati, Gürcüstan; İİ Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2011, Daşkənd, Özbəkistan; “Torpaq ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsinin aktual problemləri”, Beynəlxalq elmi kanfrans
 • 2010, Moskva, Rusiya; Rusiyada ali geodeziya təhsilinin 175 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq forum
 • 2010 Tbilisi, Georgia; Southern Caucasus Conference in Climate Curricula in Higher Education.
 • 2009, Moskva, Rusiya; NİİQAiK-in 230 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq1 elmi-texniki konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Ümummilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans. BDU
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; «Təbiət kataklizmləri və müasir sivilizasiyanın qlobal problemləri» Beynəlxalq elmi-praktik simpozium
 • 2004, Moskva, Rusiya; MİİQAiK-in 225 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi-texniki konfrans
 • 2004, Moskva, Rusiya; GEOFORUM: «Geodeziya və kartoqrafiya elminin müasir vəziyyəti və perspektivləri» elmi-praktiki simpozium
 • 2003, Moskva, Rusiya; GEOFORUM: «Geodeziya və kartoqrafiya elminin müasir vəziyyəti və perspektivləri» elmi-praktiki simpozium
 • 2003, Lvov, Ukrayna; «Geodeziya elmi və istehsalatının müasir nailiyyətləri»: 8-ci Beynəlxalq elmi-texniki konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2017, Transmilli Kommunikasiya layihələrinin geodeziya təminatının ümumi prinsipləri və konsepsiyası
 • 2017, Transmilli Kommukasiya layihələrinin geodeziya təminatına qoyulan dəqiqlik tələbləri
 • 2017, The geodetic provision of seismic exploration sewarage projects in Azerbaijan
 • 2016, Geolocation support for water supply and sewerage projects in Azerbaijan
 • 2014, The stability of the geodetic points in connection with geodynamic processes in Azerbaijan
 • 2014, The features of use of GİS technologies for mionitoring of situation of main water lines in Azerbaijan
 • 2014, The development of normal heights system in Azerbaijan by Satellite methods
 • 2013, Дифференциальные связи геодезических координат
 • 2013, Вычисление координат донных пунктов и оценка их точности.
 • 2013, Vahid koordinat sistemi geodezik təminatın əsası kimi
 • 2013, Using satellite images for wireless network planning in Baku city
 • 2012, Геодезический мониторинг окружающей среды на морских промыслах Каспии.
 • 2012, The features of the geodetic reference of the satellite images.
 • 2012, Azərbaycanda geodeziya və kartoqrafiyanın müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri
 • 2011, Исследования по выбору оптимальной проекции.
 • 2011, Исследования по выбору оптимальной проекции
 • 2011, Геодезическая обеспеченность морских работ в прибрежных районах Каспия
 • 2011, Qauss-Krynger proyeksiyası və onun Azərbaycanda tətbiqi haqqinda.
 • 2010, Применение ГТС технологий для прогнозирования месторождения железной руды в области Насер. Египта.
 • 2010, Using GPS technology for reconstruction and development of State Geodetic network.
 • 2010, The use of aerospace photographies and remote sensing data in cartography.
 • 2009, Расширение зон геодезических проекций для кадастра.
 • 2009, Greating information systems for leading cadastre of mining industry in Egypt.
 • 2008, Методика построения детальной карты высот квазигеоида на территории Азербайджана.
 • 2008, Выбор и оценка точности метода интерполяции высот (разностей высот) геоида.
 • 2008, The connections of the systems of geodetic coordinates.
 • 2007, О развитии системы высотного обеспечения на территории Азербайджана .
 • 2007, The Ştate of SGN of Azerbaijan Respublic and the modern technoloqies of its reconstruction and developments.
 • 2006, Связь спутниковой и наземной систем нормальных высот в Азербайджане.
 • 2006, Принцип установления спутниковой системы нормальных высот в Азербайджане.
 • 2006, Донная морская геодезическая сеть и особенности ее построения.
 • 2006, Геодезический мониторинг положений морских объектов.
 • 2005, Результаты априорной оценки точности уравненных элементов проектируемой сети Азербайджана.
 • 2004, Особенности детального изучения фигуры квазигеоида на территории Азербайджанской Республики.
 • 2004, Определение координат донных пунктов с использованием эстакад.
 • 2004, Возможные варианты схемы и программы реконструкции и развития ГГС Азербайджана.
 • 2004, Анализ состояния существующей государственной геодезической сети Азербайджанской Республики.

 

KİTABLAR

 • 2014, Geodeziya ölçmələrinin hesablanması və tarazlaşdırılması. Ali məktəblər üçün dərslik
 • 2009, Геодезический мониторинг и обеспечение работ на море, Москва-Баку
 • 2009, Hərbi topoqrafiya, Ali məktəblər üçün dərslik
 • 2008, Реконструкция и развитие геодезических сетей с использованием спутниковых технологий, Москва-Баку
 • 2003, Определение параметров движения объектов с использованием рекуррентных формул Калмана (на примере движения морского судна), Москва
 • 2001, Rusca-azərbaycanca geodeziya, kartoqrafiya və aerofototopoqrafiya terminləri lüğəti
 • 2000, Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması. Ali məktəblər üçün dərslik

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 2017-2018, Azərbaycan ərazisində geodinamik və vulkanik aktivlik, gərginlik və deformasiya şəraitinin tədqiqi
 • 2013, Şuşa şəhərinin 3D modeli əsasında mövcud vəziyyətinin qiymtələndirilməsi və təhlili, Elm fondu
 • 2013, Elm fondunun “Şuşa” qrantı, konsorsimun üzvü
 • 2012, Torpaqların kadastr qiymətləndirilməsi (Public İnvestment Capacity Bulilding Project) – Finnmap
 • 2006, Beynəlxalq Tempus təhsil proqrammı üzrə geodeziya və geoinformatika sahəsində beynəlxalq ekspert (Bişkek)
 • Hindistanın Musore universitetində N.R.Rajendra Prosalın namizədlik dissertasiyasına opponent
Bookmark and Share