İmanov Fərda

Fərda İmanov

Coğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 539 05 01
e-mail: farda_imanov@mail.ru

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

1957-ci il martın 13-də Bakıda anadan olub. 1964-1974-cü illərdə Mehdi Hüseynzadə adına 19 saylı orta mək­təb­ oxuyub. 1974-1979-cu illərdə Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutunda təh­sil alıb.1992-cı ildən BDU-da çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2002-ci ildən professor
 • 1997- ci ildən coğrafiya elmləri doktoru
 • 1982-1984, aspirant, Qurunun hidrologiyası kafedrası, Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutu
 • 1974-1979, tələbə, hidrologiya fakültəsi, Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979–1981, baş laborant, AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu,
 • 1985-1990, baş elmi işci, Qurunun hidrologiyası kafedrası, Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutu
 • 1991-1992,assistent, Qurunun hidrologiyası kafedrası, Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutu
 • 1993-1998, baş müəllim, Hidrometeorologiya kafedrası, BDU
 • 1999-2004, professor, Hidrometeorologiya kafedrası, BDU
 • 2005-ci ildən Hidrometeorologiya kafedrasının müdiri, BDU
 • Apardığı dərslər: Cay axımı və hidroloji hesablamalar, Hidroloji prosesləri riyazi modelləşdirmə, Su ehtiyatlarının idarə olunması.Hidrometeorologiyada statistik metodlar
 • 162 elmi əsərin və 10 - dan artıq dərslik və monoqrafiyanın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Coğrafiya, Hidrometeorologiya, Su ehtiyatları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, Москва, Росгидромет, Доклады VI Всероссийского гидрологического съезда.
 • 2008, Bakı; Prof. M.Ə.Məmmədovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş “Ekstremal hidrometeoroloji hadisələrin qlobal və regional problemləri” elmi konfrans
 • 2007, Antalya-Turkey. International Congress River Basin Management.
 • 2007, Bakı; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyətin problemləri”Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı; Prof.M.A.Müseyibovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007, Bakı; “Fövqəladə hallarda təhlükəsizlıyın idarə olunması” IV Beynəlxalq Simpozium
 • 2006, Bakı; “Qloballaşma prosesində su ehtiyatlarından istifadə və inteqrasiyalı idarəetmə” III Beynəlxalq elmi- praktik konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2008, Azərbaycan ərazisində təbii və antropogen fəlakətlər
 2. 2008, Floods and mudflows in the Kura-Aras river basin
 3. 2008, Kiçik Qafqazın transsərhəd çaylarının axımının müasır dəyişmələri
 4. 2007, Анализ цикличности максимального стока рек Азербайджана
 5. 2006, Transsərhəd cay hövzələrinin idarə olunması
 6. 2005, Dağ caylarının ekstremal axım xarakteristikalarının hesablanması
 7. 2005, Ekstremal axım xarakteristikalarının trend analizi
 8. 2004, Управления водными ресурсами бассейна реки Кура

KİTABLAR

 • 2003, Ümumi hidrologiya
 • 2005, Hidroloji termenlər lüğəti
 • 2006, Beynəlxalq hidroloji lüğət
 • 2007, Климатическая характеристика аэропорта Гейдар Алиев
 • 2008, Ekohidroloji terminlərin izahlı lüğəti
 • 2011, Hidroloji hesablamalar
 • 2011, Hidrometeorologiyada statistik metodlar

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 2002-2003, Avropa Komissiyasının TACİS Proqramının "Kür hövzəsinin birgə idarə olunması“ layihəsi
 • 2004-2007, BMT-nin İnkişaf Proqramının "Kür hövzəsinin transsərhəd deqradasiyasının azaldılması“ layihəsi (UNDP/Sida və UNDP/ GEF)
 • 2008-2010, NATO-nun Sülh naminə elm Proqramının "Transsərhəd ərazilərin aqro-ekosistemlərində su ehtiyatlarının idarə olunması“ layihəsi
Bookmark and Share