İmanov Fərda Əli oğlu

Coğrafiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 539 05 01
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

1957-ci il martın 13-də Bakıda anadan olub. 1964-1974-cü illərdə Mehdi Hüseynzadə adına 19 saylı orta mək­təb­ oxuyub. 1974-1979-cu illərdə Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutunda təh­sil alıb.1992-cı ildən BDU-da çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2002-ci ildən professor
 • 1997- ci ildən coğrafiya elmləri doktoru
 • 1982-1984, aspirant, Qurunun hidrologiyası kafedrası, Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutu
 • 1974-1979, tələbə, hidrologiya fakültəsi, Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1979–1981, baş laborant, AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu,
 • 1985-1990, baş elmi işci, Qurunun hidrologiyası kafedrası, Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutu
 • 1991-1992,assistent, Qurunun hidrologiyası kafedrası, Leninqrad Hidrometeorologiya İnstitutu
 • 1993-1998, baş müəllim, Hidrometeorologiya kafedrası, BDU
 • 1999-2004, professor, Hidrometeorologiya kafedrası, BDU
 • 2005-ci ildən Hidrometeorologiya kafedrasının müdiri, BDU
 • Apardığı dərslər: Cay axımı və hidroloji hesablamalar, Hidroloji prosesləri riyazi modelləşdirmə, Su ehtiyatlarının idarə olunması.Hidrometeorologiyada statistik metodlar
 • 226 elmi əsərin və 15 - dən artıq dərslik və monoqrafiyanın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Coğrafiya, Hidrometeorologiya, Su ehtiyatları, su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi, çayların bərpası və ekoloji axım

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017, Praqa, Dağ çaylarının idarə olunması mövzusunda EFC/FAO-nun 31-ci konfransı
 • 2017, Varna, Hidroloji proqnoz və su ehtiyatlarının idarə edilməsinin hidroloji əsasları mövzusunda Dunay ölkələrinin XXVII konfransı
 • 2017, Çisinau, 6-cı Ekoloji və Ətraf mühitin kimyası mövzusunda beynəlxalq konfrans
 • 2017, Bakı, Şollar-Bakı su qurğular kompleksinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Su ehtiyatları, hidrotexniki qurğular və ətraf mühit” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2015, Tbilisi, Su təsərrüfatının, ətraf mühitin mühafizəsinin, inşaat mühəndisliyinin müasir problemləri mövzusunda VI Beynəlxalq elmi-texniki konfrans
 • 2010, Paris, Transsərhəd yeraltı su hövzələri: çətinliklər və yeni istiqamətlər mövzusunda beynəlxalq simfozium
 • 2010, Konya, Beynəlxalq Dayanıqlı su və çirkab suların idarə edilməsi mövzusunda simfozium
 • 2008, Москва, Росгидромет, Доклады VI Всероссийского гидрологического съезда.
 • 2008, Bakı; Prof. M.Ə.Məmmədovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş “Ekstremal hidrometeoroloji hadisələrin qlobal və regional problemləri” elmi konfrans
 • 2007, Antalya-Turkey. International Congress River Basin Management.
 • 2007, Bakı; Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyətin problemləri”Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı; Prof.M.A.Müseyibovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007, Bakı; “Fövqəladə hallarda təhlükəsizlıyın idarə olunması” IV Beynəlxalq Simpozium
 • 2006, Bakı; “Qloballaşma prosesində su ehtiyatlarından istifadə və inteqrasiyalı idarəetmə” III Beynəlxalq elmi- praktik konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2017, Управление трансграничными водными ресурсами Азербайджана
 2. 2017, Динамика изменения годового и максимального стока рек Азербайджана
 3. 2017, Water demand manegement and protection in Zayamchay river basin of Azerbaijan combining IWRM and WFD objectives
 4. 2017, Kür çayından su təchizatında istifadə və onun axımının antropogen dəyişməsi
 5. 2017, Azərbaycanın transsərhəd su ehtiyatlarının idarə edilməsi: təbii-coğrafi amillər və süni çətinliklər
 6. 2017, Azərbaycan çay sularının keyfiyyəti
 7. 2017, A method to determine ecological flows: A Case Study for mountainous Ganjachay River in Azerbaijan
 8. 2016, Оценка динамики изменения водных ресурсов местных рек Аэербайджана
 9. 2016, Изменение стока рек в Каспийское море с территории Республики Азербайджан
 10. 2016, Strategy for water resources at national and regional levels along the river basins as the bases for demographic development – a consept for potentials and visions for the Qozluchay river basin
 11. 2016, Green technologies in the treatment of water and liquid foodstuffs
 12. 2016, Ermənistan ərazisində adı dəyişdirilmiş Azərbaycan mənşəli hidronimlər
 13. 2016, Çayların ekoloji axımı və onun təyini metodları
 14. 2016, Çaylara yeraltı axımın əmələgəlmə mexanizmi və hidroqrafda ayrılması
 15. 2015, Естественная и антропогенная трансформация годового стока реки Куры
 16. 2015, Water Security of the Azerbaijan Republic: current situation and perspectives
 17. 2015, Necessity of cooperation in using and protection of Southern Caucausus transboundary water resources
 18. 2014, Assessment current changes in the annual distribution of run-off of the Azerbaijan rivers
 19. 2014, Araz çayının illik axımının təbii və antropogen transformasiyası
 20. 2014, Расчет и анализ условий формирования стока взвешенных наносов рек Средне-Куринской впадины
 21. 2013, Hydrology desk study for the Kura-Aras river basin introduction
 22. 2013, Azərbaycanın su ehtiyatları və onların inteqrasiyalı idarə edilməsi
 23. 2012, Investigation of drought in the Lenkoran region of Azerbaijan
 24. 2012, GIS based method of estimation of reservoir volume and proper site selection for dams
 25. 2012, Climate Changing’s and Water Resources of Azerbaijan Republic”
 26. 2011, Оценка водных ресурсов и экологического состояния реки Самур (Восточный Кавказ)
 27. 2011, Investigation of Drought in subtropic climatic zone of Azerbaijan
 28. 2011, Estimation of Environmental Flows for Rivers of Azerbaijan
 29. 2011 “Groundwater of Azerbaijan”
 30. 2010, Обобщение временных и стоковых характеристик гидрологической засухи на реках Малого Кавказа
 31. 2010, Закономерности временных и стоковых характеристик маловодных периодов на реках Большого Кавказа (в пределах Азербайджана)
 32. 2010, Trans boundary Groundwater of Azerbaijan: Current Conditions, Challenges and Mitigation Possibilities
 33. 2010, Flood management in Azerbaijan
 34. 2010, Böyük Qafqaz çaylarında axımın ildaxili paylanmasına iqlim dəyişmələrinin təsirinin qiymətləndirilməsi
 35. 2009, Многолетние колебания максимального стока горных рек
 36. 2009, Влияние изменений водных – климатических ресурсов на развитие человека в бассейне Куры
 37. 2009, The impact of the change of water-climate resources on human development in the Kura basin // Recent climate changes and Azerbaijan
 38. 2009, Azərbaycanın su təhlükəsizliyinin təmin olunmasının mümkün yolları
 39. 2008, Azərbaycan ərazisində təbii və antropogen fəlakətlər
 40. 2008, Floods and mudflows in the Kura-Aras river basin
 41. 2008, Kiçik Qafqazın transsərhəd çaylarının axımının müasır dəyişmələri
 42. 2007, Анализ цикличности максимального стока рек Азербайджана
 43. 2006, Transsərhəd cay hövzələrinin idarə olunması
 44. 2005, Dağ caylarının ekstremal axım xarakteristikalarının hesablanması
 45. 2005, Ekstremal axım xarakteristikalarının trend analizi
 46. 2004, Управления водными ресурсами бассейна реки Кура

KİTABLAR

 • 2016, Водные ресурсы и их использование в трансграничном бассейне р. Куры.
 • 2014, Hidrologiya.
 • 2014, Hidrologiyanın nəzəri əsasları
 • 2013, Şərqi Azərbaycan çaylarının su ehtiyatları
 • 2011, Yay dövründə çayların ekoloji axımı (xəritə, miqyas 1:1500000)
 • 2011 Hidroloji hesablamalar
 • 2011 Hidrometeorologiyada statistik metodlar
 • 2011 Bərpa olunan su ehtiyatlarının sosial-iqtisadi inkişafda rolu // Abituriyent, 2011, N2
 • 2010, Tətbiqi hidrologiya
 • 2010, İqlim və onun dəyişmələri. // Abituriyent, N2
 • 2008, Ekohidroloji terminlərin izahlı lüğəti
 • 2007, Климатическая характеристика аэропорта Гейдар Алиев
 • 2006, Beynəlxalq hidroloji lüğət
 • 2005, Hidroloji termenlər lüğəti
 • 2003, Ümumi hidrologiya

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • 2002-2003, Avropa Komissiyasının TACİS Proqramının "Kür hövzəsinin birgə idarə olunması“ layihəsi
 • 2004-2007, BMT-nin İnkişaf Proqramının "Kür hövzəsinin transsərhəd deqradasiyasının azaldılması“ layihəsi (UNDP/Sida və UNDP/ GEF)
 • 2008-2010, NATO-nun Sülh naminə elm Proqramının "Transsərhəd ərazilərin aqro-ekosistemlərində su ehtiyatlarının idarə olunması“ layihəsi
Bookmark and Share