Məmmədova Şəkər İdayət qızı

Coğrafiya elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: +(994) 12 539 04 87

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT:
1972-1982-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub
1985-1990-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Geoloji-Coğrafiya fakültəsində təhsil alıb
1996-cı ildən BDU-da çalışır. 1996-ci ildən Coğrafi ekologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifəsində işləyir
2000-ci ildən Coğrafiya fakültəsinin magistratura üzrə dekan müavini

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI:
1990, BDU
1998, «Gəncə şəhəri və ona yaxın olan əraziləri hava hövzəsinin antropogen çirklənməsinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması»
2018, «Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin ekocoğrafi problemləri» adlı doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ:
1990, Azərbaycan Dövlət Hidrometeorologiya komitəsində aparıcı mühəndis
1996-ci ildən Coğrafi ekologiya (Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə) kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışır
Biocoğrafiya, Ekologiya və ətraf mühiti mühafizə, Şəhərlərin ekologiyası, Ətraf mühitə nəzarət sistemi, Suların və Xəzərin ekologiyası fənlərini tədris edir.
1998, c.e.n
2003, dosent

70-ə yaxın elmi əsər

TƏDQİQAT SAHƏSİ:
Şəhərlərin ekoloji problemləri və ekoloji mühitin proqnozlaşdırılması, Şəhərlərdə ekoloji-coğrafi şəraitin insan səhhətində yaratdığı problemlərin tədqiqi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

1. 2015, Evaluation of Impact of Pollution of the Atmospheric Air on Health of Population in Large Cities of Azerbaijan
2. 2015, Forecasting methods of atmosphere pollution of big cities
3. 2015, Examination of the role of venicles in pollution of atmosphere in Azerbailan.
4. 2015, İqlim dəyişmələrinin təsirindən Gəncə-Qazax zonasında landşaftların dəyişməsi
5. 2014, Azərbaycan şəhərlərində atmosfer çirklənmə vəziyyətinin ekoloji-coğrafi təhlili
6. 2014, Bakı şəhər aqlomerasiyası və nəqliyyatının müasir vəziyyəti
7. 2014, The problems of Azerbaijans transport network and its role in the pollution of Atmospheric air
8. 2013, The complex indicator of atmospheric pollution in unfavorable meteorological conditions in Azerbaijan
9. 2013, Исследование роли транспортных средств на загрязнении атмосферы в Азербайджане
10. 2013, Исследование промышленных отраслей в городах Азербайджана как источников загрязнения атмосферы
11. 2013, Исследование роли транспортных средств на загрязнении атмосферы в Азербайджане
12. 2013, Azərbaycanın iri şəhərlərinin atmosferinin çirklənməsinin proqnozlaşdırılmasında qeyri-xətti reqressiyadan istifadə
13. 2012, Харакеристика главных стационарных источников загрязняюших атмосферу в промышленных городов Азербайджана
14. 2012, Bakı şəhəri atmosferinin çirklənməsində iqlim şəraitinin rolu
15. 2012, Azərbaycanin bir çox şəhərlərində atmosfer havasının çirklənməsinin proqnozlaşdirilmasi
16. Azərbaycanin bir çox şəhərlərində atmosfer havasının çirklənməsinin proqnozlaşdirilmasi
17. 2011, Bakı şəhərinin iqlim şəraiti və çirkləndiricilərin paylanmasında rolu
18. 2011, Azərbaycanın sənaye şəhərlərində atmosferi çirkləndirən əsas stasionar mənbələrin səciyyəsi
19. 2011, Azərbaycan şəhərlərinin inkişafında fiziki və iqtisadi amillərin rolunun qiymətləndirilməsi
20. 2010, Xəzərətrafı regionların ekoloji vəziyyətinin təhlili (Azərbaycan sahilləri timsalında)
21. 2010, Enerji mənbələri və onların ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi Enerji mənbələri və onların ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi
22. 2009, Lənkəran şəhəri atmosferinin müasir ekoloji vəziyyətinin təhlili
23. 2009, Şəhərlərin atmosferinin antropegen çirklənməsinin öyrənilməsinin müasir vəziyyəti və bu sahədə aparılan tədqiqatlara dair
24. 2009, Azərbaycan şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin tədqiqi
25. 2008, Şəhər atmosferində antropogen fəaliyyətin yaratdığı ekstremal vəziyyətin təhlili
26. 2008, Bakı şəhər atmosferindəyüksək çirklənmə halları yaradan meteoroloji şəraitin təhlili
27. 2008, Şəhərlərin atmosferinin çirklənməsi və onun insan səhhətinə təsirinin təhlili
28. 2008, Глобальные и региональные проблемы загрязнения и вопросы их охраны
29. 2007, Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsində meteoroloji amillərin rolu
30. 2007, Azərbaycanda atmosferi çirkləndirən əsas energetika sahələri
31. 2007, Paleocoğrafi tədqiqatların bəzi biocoğrafi mahiyyəti
32. 2006, Kür çayının ekoloji problemlərinin təhlili və içməli su problemi
33. 2006, Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin ekocoğrafi qiymətləndirilməsi
34. 2005, Bakı –Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Azərbaycan Respublikasında keçdiyi ərazilərin landşaft səciyyəsi
35. 2005, Müasir islahatlar dövründə torpaqların səmərəli istifadə edilməsinin sosial-iqtisali ekoloji problemləri
36. 2004, Экономическая и экологическая эффективность промытых почв Кур-Аразской низменности
37. 2004, Управления и оценка влияния твердых городских отходов на окружающую среду
38. 2004, Оценка и планирования окружающей среды в Азербайджане

KİTABLAR:

2012, Ş.Ə.Əhmədov Ş.İ.Məmmədova Ekoloji monitorinq (dərs vəsaiti)

 

Bookmark and Share