ŞəkərMəmmədova

ŞəkərMəmmədova
Coğrafiya elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: +(994) 12 439 09 69

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1964 il yanvarın 10-da Ermənistan Respublikası Spitak rayonunun Saral kəndində anadan olub.
1972-1982-ci illərdə orta mək¬təbdə oxuyub.
1985-1990-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Geoloji-Coğrafiya fakültəsində təhsil alıb.
1996-cı ildən BDU-da çalışır. 1996-ci ildən Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifəsində çalışır.

Magistratura üzrə dekan müavini.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1990, BDU
 • 1998, «Gəncə şəhəri və ona yaxın olan əraziləri hava hövzəsinin antropogen çirklənməsinin tədqiqi və proqnozlaşdırılması»
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1990, Azərbaycan Dövlət Hidrometeorologiya komitəsi
 • 1996-ci ildən Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə kafedrası
 • Biocoğrafiya, ekologiya və ətraf mühiti mühafizə, Şəhərlərin ekologiyası, Ətraf mühitə nəzarət sistem
 • 1998, c.e.n
 • 50 yaxın elmi əsər
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Şəhərlərin ekoloji problemləri
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
 1. 2008, Şəhər atmosferində antropogen fəaliyyətin yaratdığı ekstremalvəziyyətin təhlili
 2. 2008, Bakı şəhər atmosferindəyüksək çirklənmə halları yaradan meteoroloji şəraitin təhlili
 3. 2008, Şəhərlərin atmosferinin çirklənməsi və onun insan səhhətinə təsirinin təhlili
 4. 2008, Qlobalğnıe i reqionalğnıe problemı zaqrəzneniə i voprosı ix oxranı
 5. 2007, Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsində meteoroloji amillərin rolu,
 6. 2007, Azərbaycanda atmosferi çirkləndirən əsas energetika sahələri
 7. 2007, Paleocoğrafi tədqiqatların bəzi biocoğrafi mahiyyəti
 8. 2006, Kür çayının ekoloji problemlərinin təhlili və içməli su problemi
 9. 2006, Azərbaycanın iri şəhərləri atmosferinin çirklənməsinin ekocoğrafi qiymətləndirilməsi
 10. 2005, Bakı –Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin Azərbaycan Respublikasında keçdiyi ərazilərin landşaft səciyyəsi
 11. 2005, Müasir islahatlar dövründə torpaqların səmərəli istifadə edilməsinin sosial-iqtisali ekoloji problemləri
 12. 2004, Экономическая и экологическая эффективность промытых почв Кур-Аразской низменности
 13. 2004, Управления и оценка влияния твердых городских отходов на окружающую среду
 14. 2004, Оценка и планирования окружающей среды в Азербайджане

Bookmark and Share