HİDROMETEOROLOGİYA KAFEDRASI

Kafedranın əməkdaşları :

  1. F.Ə.İmanov c.e.d., prof., kafedra müdiri
  2. Ə.S.Məmmədov c.e.d., professor
  3. R.N.Mahmudov c.e.d., professor;
  4. İ.M.Abdullayev f-r.e.n.,dosent
  5. M.S.İsgəndərov t.e.n., dosent
  6. Ə.Ə.Həsənəliyev k.t.e.n.,dosent;
  7. İ.S.Əliyeva c.e.n., dosent;
Bookmark and Share