Gülşən Sultanova Abdulla qızı

012 510-09-74

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1953-ci il fevralın 10-da Şamaxıda anadan olub. 1960-1970-cı illərdə Şamaxıda orta məktəbdə oxuyub. 1972-1977-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1980-ci ildən BDU-da çalışır. 2004-cü ildən Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının baş müəllimidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1972-1977, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004, baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1990, müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1985-1989,dissertant, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1980, baş laborant, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1977,müəllim, Quba rayon 2 saylı orta məktəb
 • Apardığı dərslər: Rekreasiya ehtiyatları, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Ərəb ölkələrinin coğrafiyası, İran və Əfqanıstanın coğrafiyası, İslam ölkələrinin coğrafiyası, Yaponiyanın coğrafiyası. 3 metodik göstərişin, 6 tədris proqramının, 40-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin iqtisadi- sosial və siyasi coğrafiyası, Azərbaycanda turizm və onun regional inkişafı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017, Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olunmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş Qlobal iqtisadi şərait və Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi mövqeyi mövzusunda konfrans
 • 2016, Azərbaycan regionlarının coğrafi problemləri Respublika elmi-praktik konfransı
 • 2014, Sumqayıt, «Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi» üzrə «Sənayeli» həsr olunmuş VIII ənənəvi Beynəlxalq Elmi kofnrans
 • 2013, Bakı, «Heydər Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı» mövzusunda Respublika elmi konfrans
 • 2012, Bakı, «Qloballaşma və coğrafiya» prof.M.A.Müseyibovun 85 illlik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
 • 2011, Bakı, «XXI əsr ekocoğrafi çağırış və Azərbaycan» elmi konfrans
 • 2011, Bakı, “Azərb.turizmin inkişaf və regional problemləri” mövzusunda konfrans
 • 2010, Bakı, Azərbaycanın müasir ekocoğrafi dəyişmələrdə antropogen amilllərin rolu
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2017, Lənkəran rayonunda kurort turizminin müasir vəziyyəti və perspektivləri
 • 2017, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında enerji potensialının istifadəsi xüsusiyyətləri
 • 2016, Azərbaycanda xalçaçılıq milli irs nümunəsi kimi
 • 2015, Şamaxı rayonunda yerləşmə müəssisələri və xidmətin təşkili
 • 2015, Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda kurort-sağlamlıq turizminin potensial imkanları
 • 2014, Regionlarda investisiya qoyuluşu məqsədilə sahibkarlığın təşkili
 • 2014, Xəzər dənizinin ekoloji problemlərinin həlli
 • 2013, İsmayıllı rayonunun rekreasiya ehtiyatlarının turizminin kişafında rolu
 • 2012, Azərbaycanda dağ turizminin in kişafı və perspektivləri
 • 2011, Gədəbəy rayonunun turizm rekreasiya ehtiyatlarının turizmin inkişafında rolu
 • 2011, Azərbaycan Respublikasının neft və qaz ehtiyatlarının istifadəsində ekoloji mühitin mühafizəsi
 • 2010, İslam mədəniyyəti obyektlərinin dini turizmin inkişafında rolu (Azərbaycan timsalında)
 • 2010, Xəzəryanı dövlətlərin neft sənayesinin inkişafının səciyyəvi xüsusiyyətləri
 • 2010, Xəzərsahili ərazilərdə səhralaşmanın müasir vəziyyəti
 • 2008, Xəzəryanı dövlətlərin sənayesinin inkişafının səciyyəvi xüsusiyyətləri
 • 2008, Xəzərsahili ərazilərdə səhralaşmanın müasir vəziyyəti
 • 2007, Xəzərsahili ərazilərin mənimsənilməsi
 • 2007, Xəzərsahili dövlətlərin rekreasiya təsərrüfatının yaranması imkanları
 • 2007, Almaniya Federativ Respublikasında ətraf mühitin qorunması tədbirləri
 • 2005, Latın Amerikası ölkələri təsərrüfatının ərazi strukturu
 • 2005, Gəncə-Qazax rayonunun rekreasiya ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi

KİTABLAR

 • 2017, Islam ölkələrinin coğrafiyası – fənn proqramı
 • 2015, Türkiyənin iqtisadiyyatı – fənn proqramı
 • 2015, Ərəb ölkələrinin iqtisadiyyatı – fənn proqramı
 • 2015, Ərəb ölkələrinin coğrafiyası – fənn proqramı
 • 2015, Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası – fənn proqramı
 • 2013, Türkiyənin coğrafiyası – fənn proqramı
 • 2013, Pakistanın iqtisadiyyatı – fənn proqramı
 • 2013, İran və Əfqanıstanın iqtisadiyyatı – fənn proqramı
 • 2013, İran və Əfqanıstanın coğrafiyası – fənn proqramı
Bookmark and Share