Əfəndiyev Vüsət

prorektor

Vüsət Əfəndiyev Coğrafiya elmləri doktoru, professor, tədris işləri üzrə prorektor QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1953-cü ildə Tovuz rayonunda anadan olub. 1960-1970-cı illərdə Ağstafa şəhər orta məkətəbədə oxuyub. 1977-ci il M.V.Lomonosov adina Moskva Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirmişdir. 1977-cı ıldə AEA Coğrafiya insititutunda təbiət mühafizə şöbəsinə baş laborant, 1978-ci ildə kiçik elmi işçi, 1979 – cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin SSRİ – in iqtisadi coğrafiyası kafedrasına assisent vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1986 – cı ildə baş müəllim vəzifəsinə, 1987- ci ildə isə dosent vəzifəsinə seçilmiş və dosent elmi adına layiq görülmüşdür. 1987- ci ildə geologiya – coğrafiya fakültəsinin dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmiş, 1991 – ci ildə yeni təşkil edilmiş coğrafiya fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir, 1999 – cu ildə BDU – nin qiyabi və axşam şöbələri üzrə prorektor vəzifəsinə təyin edilmiş, 2004 – cü ildən hazıra kimi tədris işləri üzrə prorektor vəzifəsində çalışır.ğ 2006 – cı ildən AMEA Coğrafiya İnsititutunda fəaliyyət göstərən Müdafiə şurasının, BDU – nun Böyük Elmi Şurasının, Bakı Universitetinin “Xəbərləri” məcmuəsinin Baş Redaksiya Şurasının, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin elmi metodik şurasının coğrafiya bölməsinin üzvüdür. O, dəfələrlə Respublika Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə təltif olunmuş, akad. H. Əliyev adına müsabiqənin laureatı, Azərbaycan qabaqcıl təhsil işçisi adına layiq görülmüşdür. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1977-ci il M.V.Lomonosov adina Moskva Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirmişdir.
 • 1985 – ci ildə namizədlik “Bakı aqlomerasiyasının xarici zonasının ərazi təşkili”,
 • 2004 – cü ildə doktorluq “Azərbaycanda urbanizasiyanın iqtisadi coğrafi problemləri” dissertasiyası müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-cı ıldə AEA Coğrafiya insititutunda təbiət mühafizə şöbəsinə baş laborant, 1978-ci ildə kiçik elmi işçi,
 • 1979 – cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin SSRİ – in iqtisadi coğrafiyası kafedrasına assisent vəzifəsinə qəbul edilmişdir.
 • 1986 – cı ildə baş müəllim vəzifəsinə,
 • 1987- ci ildə isə dosent vəzifəsinə seçilmiş və dosent elmi adına layiq görülmüşdür.
 • 1987- ci ildə geologiya – coğrafiya fakültəsinin dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmiş,
 • 1991 – ci ildə yeni təşkil edilmiş coğrafiya fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir,
 • 1999 – cu ildə BDU – nin qiyabi və axşam şöbələri üzrə prorektor vəzifəsinə təyin edilmiş,
 • 2004 – cü ildən hazıra kimi tədris işləri üzrə prorektor vəzifəsində çalışır.
 • Apardığı dərslər: “Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla”, “Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası”, “Geourbanistika” .109 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Urbanizasiya və Azərbaycan реэионларынын iqtisadi вя sosial-ъоьрафи problemləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2005, Bakı, BDU Coğrafiya fakültəsinin Azərbaycanda Coğrafiya elminin inkişafında və yüksək ixtisaslı kadr hazırlığında rolu, Elmi konfransın materialları.
 • 2007, Bakı, Prof.M.A.Müseyibovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları
 • 2007, Bakı, Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri // Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIII cild. Ekstremal təbii-dağıdıcı hadisələr və onların yaratdığı ekocoğrafi problemlər. Görkəmli alim-coğrafiyaşünas, akademik Budaq Əbdüləli oğlu Budaqovun anadan olmasının 80 və elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 60 illik yubileyinə həsr olunur.
 • 2008, Bakı, Coğrafiyanın müasir problemləri. Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunur.
 • 2008, Eforie Nord Romania, “Letters from the Black Sea” International Journal of the Black Sea Universities Network

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2008, Bakı, Государственная программа социально-экономического развития регионов и ее роль в развитии региональных центров Шеки, Шамахы и Хачмаз
 2. 2008, Bakı, Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası XXI əsrin inkişafı sistemində Təbriz şəhərinin inkişafının təbii-iqtisadi potensialı.
 3. 2004, Баку, Рекреационный потенциал Апшерона и его использование. // Вестник Бакинского Университета: Тябият елмляри серийасы.
 4. 2005, Bakı, BDU Coğrafiya fakültəsinin Altıağac təcrübə bazasında «Tələbələrin çöl tədris təcrübələrinin təşkili»nə dair metodik vəsait.
 5. 2005, Bakı, «Coğrafiya - 60».
 6. 2007, Bakı, «Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla». // Coğrafiyaçı- bakalavr pilləsi üçün proqramm toplusu.
 7. 2007, Bakı, «Geourbanistika». //Coğrafiyaçı- bakalavr pilləsi üçün proqramm toplusu
 8. 2007, Bakı, Elm və təhsil fədaisi. // Prof.M.A.Müseyibovun 80 illi¬yinə həsr olunur
 9. 2007, Astrakhan, THE INTEGRATION OF URBAN AND RURAL AREARS’ POTENTIALS // The Caspian Sea Humanities and sports //
 10. 2007, Bakı, magistr hazırlığı üçün fənlərin proqramlar toplusu.
 11. 2007, Bakı, magistr hazırlığı üçün fənlərin proqramlar toplusu.

KİTABLAR

 • 2009, Bak;, Əhali coğrafiyasından praktiki məşğələ.
 • 2008, Bakı, Географие населения, Практикум.
 • 2007, Баку, География Тюркского Мира.
 • 2006, Baku, «Əhali coğrafiyası» // Dərslik
 • 2006, Baku, «Türk dünyası coğrafiyası» // 11-ci sinif üçün dərslik.
 • 2007, Баку, «География населения». // Учебное пособие.
 • 2004, Constanta, Urbanization and urban settlements of Azerbaijan.
 • 2004, Баку, География Тюркского Мира. Учебник для 11 класса.
 • 2002, Baku, Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məckənləri
Bookmark and Share