Əfəndiyev Vüsət Əmir oğlu

prorektor

Əməkdar elm xadimi, Professor, coğrafiya elmləri doktoru

İş telefonu: +(994) 12 538 08 92

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1953-cü ildə Tovuz rayonunda anadan olub. 1960-1970-cı illərdə Ağstafa şəhər orta məkətəbədə oxuyub. 1977-ci il M.V.Lomonosov adina Moskva Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirmişdir. 1977-cı ıldə AEA Coğrafiya insititutunda təbiət mühafizə şöbəsinə baş laborant, 1978-ci ildə kiçik elmi işçi, 1979 – cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin SSRİ – in iqtisadi coğrafiyası kafedrasına assisent vəzifəsinə qəbul edilmişdir. 1986 – cı ildə baş müəllim vəzifəsinə, 1987- ci ildə isə dosent vəzifəsinə seçilmiş və dosent elmi adına layiq görülmüşdür. 1987- ci ildə geologiya – coğrafiya fakültəsinin dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmiş, 1991 – ci ildə yeni təşkil edilmiş coğrafiya fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir, 1999 – cu ildə BDU – nin qiyabi və axşam şöbələri üzrə prorektor vəzifəsinə təyin edilmiş, 2004 –2011-ci illərdə tədris işləri üzrə prorektor vəzifəsində çalışmışdır. 2006 – cı ildən AMEA Coğrafiya İnsititutunda fəaliyyət göstərən Müdafiə şurasının, BDU – nun Böyük Elmi Şurasının, Bakı Universitetinin “Xəbərləri” məcmuəsinin Baş Redaksiya Şurasının, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin elmi metodik şurasının coğrafiya bölməsinin üzvüdür. Ailəlidir, iki övladı və iki nəvəsi var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1977-ci il M.V.Lomonosov adina Moskva Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsini bitirmişdir.
 • 1985 – ci ildə namizədlik “Bakı aqlomerasiyasının xarici zonasının ərazi təşkili”,
 • 2004 – cü ildə doktorluq “Azərbaycanda urbanizasiyanın iqtisadi coğrafi problemləri” dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 2009, Professor elmi adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-cı ıldə AEA Coğrafiya insititutunda təbiət mühafizə şöbəsinə baş laborant,
 • 1978-ci ildə kiçik elmi işçi,
 • 1979 – cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin SSRİ – in iqtisadi coğrafiyası kafedrasına assisent vəzifəsinə qəbul edilmişdir.
 • 1986 – cı ildə baş müəllim vəzifəsinə,
 • 1987- ci ildə isə dosent vəzifəsinə seçilmiş və dosent elmi adına layiq görülmüşdür.
 • 1987- ci ildə geologiya – coğrafiya fakültəsinin dekan müavini vəzifəsinə təyin edilmiş,
 • 1991 – ci ildə yeni təşkil edilmiş coğrafiya fakültəsinin dekanı vəzifəsinə seçilmişdir,
 • 1999 – cu ildə BDU – nin qiyabi və axşam şöbələri üzrə prorektor vəzifəsinə təyin edilmiş,
 • 2004 – 2011 ci illərdə tədris işləri üzrə prorektor vəzifəsində,
 • 2015-ci ildə BDU-nun Əlavə Təhsil Mərkəzinin direktoru,
 • 2016- cı ildə BDU-nun Qazax filialının direktoru,
 • 2007-ci ildən “Azərbaycan coğrafiyası və coğrafiyanın tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.
 • Apardığı dərslər: “Azərbaycan şəhərlərinin sosial-iqtisadi coğrafiyası ” . 6 monoqrafiyanın, ali və orta təhsil müəssisələri üçün azərbaycan və rus dillərində 13 dərslik və dərs vəsaitinin, 5 xəritənin, 200-ə yaxın elmi məqalə və tezis,6 metodik göstərişin və 25 proqramın müəllifidir. Prof. V.Ə.Əfəndiyevin rəhbərliyi ilə 6 nəfər coğrafiya elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğunu müdafiə etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Urbanizasiya və Azərbaycan regionlarının iqtisadi və sosial-coğrafi problemləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2016, “History, problems and prospects of development of modern civilization” The XVII International Academic Congress. Japan ,Tokyo “Tokyo University Press”
 • 2015, Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakültəsi Coğrafiya: nəzəriyyə, praktika, innovasiya respublika konfransı.
 • 2014, Алматы, Казахста́н; Материалы Международной научно-практической конференции «географические проблемы туризма, краеведения и экологии».
 • 2014, Bakı Dövlət Universiteti Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsi Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.
 • 2014, Bakı,Azərbaycan; Müasir coğrafiya elminin tətbiqi istiqamətləri.Elmi praktiki konfarnsın materiallari.
 • 2013, Bakı,Azərbaycan; Ümumilli lider H.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı» mövzusunda Respublika Elmi Konfransı
 • 2013, Bakı,Azərbaycan; Ümumilli lider H.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş «Qlobal dəyişkənliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadəsi» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları.
 • 2012, Bakı,Azərbaycan; Geodeziya və kartoqrafiya kafedrasının yaranmasının 40 illik yubileyinə həsr edilmiş «XXI əsr: Geodeziya və Kartoqrafiya elmində innovasiyalar» mövzusunda IV elmi- praktiki konfransının materialları.
 • 2012, Москва, Росси́я; Науки о земле на современном этапе. Материалы VI Международной научно-практической конфренции
 • 2012, Бакы,Azərbaycan; Ekologiya : Təbiət və cəmiyyət problemləri . Akademik H.Ə.Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş II Beynəlxalq elmi konfrans.
 • 2012, Bakı,Azərbaycan; Görkəmli Azərbaycan alimi , əməkdar elm xadimi. Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri» mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransın materialları.
 • 2012, Bakı,Azərbaycan; «Qloballaşma və Coğrafiya» prof. M.A.Müseyibovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları.
 • 2011, Bakı,Azərbaycan; Azərbaycanda turizmin inkişafı və regional problemlər. Konfrans materialları
 • 2011, Bakı,Azərbaycan; «XXI əsrin ekocoğrafi çağırışları və Azərbaycan» BDU, Respublika elmi konfransının materialları
 • 2011, Tehran ,İran; 11-ci İran coğrafiya konqresi materialları. «Şəhid Behişti Universiteti»
 • 2011, Новосибирск- Росси́я; «Актуальные вопросы экономических наук» Сборник материалов XIX Международной научно-практической конфренции
 • 2011, Красноярск- Росси́я; Современные исследования социальных проблем (с международным участием) ЫЫЫ Общероссийская научно-практическая конференция
 • 2009, Народы прикаспийского региона: Диалог культур // Материалы Между- народной научно – практической конференции, посвященной 400 – летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XIII cild. Ekstremal təbii-dağıdıcı hadisələr və onların yaratdığı ekocoğrafi problemlər. Görkəmli alim-coğrafiyaşünas, akademik Budaq Əbdüləli oğlu Budaqovun anadan olmasının 80 və elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 60 illik yubileyinə həsr olunur.
 • 2008, Bakı, Coğrafiyanın müasir problemləri. Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunur.
 • 2008, Eforie Nord Romania, “Letters from the Black Sea” International Journal of the Black Sea Universities Network
 • 2007, Bakı, Prof.M.A.Müseyibovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları
 • 2007, Bakı, Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri // Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları.
 • 2005, Bakı, BDU Coğrafiya fakültəsinin Azərbaycanda Coğrafiya elminin inkişafında və yüksək ixtisaslı kadr hazırlığında rolu, Elmi konfransın materialları.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2016, Scientific basics and problems of urbanization of Azerbaijan
 1. 2016, International Journal of Soft Computing and Engineering.
 2. 2015, Müasir mərhələdə Azərbaycanın şəhər əhalisinin sayının dinamikası
 3. 2015, Azərbaycanda kənd əhalisi arasında doğum, ölüm və təbbi artımın cins tərkibi
 4. 2015, Şəki-Zaqatala iqtisadi-coğrafi rayonunda məskunlaşmanın tarixi və xüsusiyyətləri
 5. 2014, Economik and Geographic Faktors Affecting the Development of Greater Baku
 6. 2014, Геоэкологические аспекты адаптации населения в приморских районах ( на примере Апшеронского экономического района Азербайджана)
 7. 2014, Coğrafiya müəllimliyi ixtisası üzrə mütəxəssis hazırlığında mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması imkanları
 8. 2014, Проблемы социально-экономического развития приграничных зон Азербайджанской Республики
 9. 2014, Место императорского русского общества в развитии этнической картографии
 10. 2014, Azərbaycanda urbanizasiyanın müasir vəziyyəti və onun inkişaf istiqamətləri
 11. 2013, Социально-экономический процесс как важный фактор в развитии Бакинской агломерации
 12. 2013, Занятость населения и рынок труда Большого Баку
 13. 2013, Müasir dövrdə Azərbaycanda kənd əhalisi və kənd yaşayış məntəqələrinin inkişaf xüsusiyyətləri
 14. 2013, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda ekoloji turizmin təşkili imkanları
 15. 2013, Азярбайъанын сянайе шящярляриндя атмосфер чирклянмясинин прогнозлашдырылмасынын рийази модели
 16. 2013, Эконом-географические проблемы распросранения наркотических веществ на Южном Кафказе
 17. 2012, Economic and Geographical Development Problems of Baku Agglomeration
 18. 2012, Azərbaycan qəsəbələrinin funksional genetik tipləri
 19. 2012, Ekocoğrafi şəraitin əhalinin məskunlaşmasında və təsərrüfat fəaliyyətində rolu (Abşeron iqtisadi – coğrafi rayon timsalında)
 20. 2012, Этабы развития городских поселений Азербайджана
 21. 2012, Новейшие изминения в демографических процессах на Южном Кавказе
 22. 2012, Интеграция потенциала города и села Азербайджанской Республики на современном этапе
 23. 2012, Социально-экономическая интеграция городского социума в Азербайджане
 24. 2012, Нефт сянайесинин Bюйцк Бакынын еколожи дурумуна тясири
 25. 2012, Изменения в географии преступности Азербайджана в новейшее время
 26. 2012, Azərbaycanda qəsəbələrin məskunlaşmasının müasir vəziyyəti
 27. 2011, Naxçıvan Muxtar Respublikasında «kəpkirvari miqrasiya»nın müasir vəziyyəti
 28. 2011, Международный туризм как фактор глобализации
 29. 2011, Современная экологическая ситуация в Баку
 30. 2011, Тещран агломерасийасыны тяшкил едян амилляр
 31. 2011, Study of Tehran megalopolis hinterland using time and gravity models
 32. 2011, Социально-демографический потенциал Большого Баку
 33. 2011, Бакинская система расселения и транспорт.
 34. 2010, Тещран шящяринин мяскунлашмасынын хцсусиййятляри.
 35. 2010, Современные особенности трансформации расселения населения Азербайджана.
 36. 2009, Большие города центры урбанизации и развития производства
 37. 2009, Расселение населения Азербайджана в прибрежных районах каспийского моря
 38. 2009, Azərbaycanın şəhər və kəndlərinin inteqrasiyasının coğrafi xüsusiyyətləri
 39. 2009, Пути регулирования развития города Баку в единой системе производства и расселения Азербайджана
 40. 2009, Müasir dövr İranda şəhər məskunlaşmasının vəziyyəti
 41. 2009, Təbriz aqlomerasiyasının formalaşmasına təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi
 42. 2008, The influence of migration processes to the formation of the population of Baku
 43. 2008, Влияние миграционных процессов на формирование населения Баку
 44. 2008, Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası XXI əsrin inkişafı sistemində
 45. 2008, Bölgənin sabit inkişaf indikatorları əsasında idarə olunması.
 46. 2008, Bakı, Государственная программа социально-экономического развития регионов и ее роль в развитии региональных центров Шеки, Шамахы и Хачмаз
 47. 2008, Bakı, Azərbaycanın sosial-iqtisadi coğrafiyası XXI əsrin inkişafı sistemində Təbriz şəhərinin inkişafının təbii-iqtisadi potensialı.
 48. 2007, Bakı, «Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla». // Coğrafiyaçı- bakalavr pilləsi üçün proqramm toplusu.
 49. 2007, Bakı, «Geourbanistika». //Coğrafiyaçı- bakalavr pilləsi üçün proqramm toplusu
 50. 2007, Bakı, Elm və təhsil fədaisi. // Prof.M.A.Müseyibovun 80 illi¬yinə həsr olunur
 51. 2007, Astrakhan, THE INTEGRATION OF URBAN AND RURAL AREARS’ POTENTIALS // The Caspian Sea Humanities and sports //
 52. 2007, Bakı, magistr hazırlığı üçün fənlərin proqramlar toplusu.
 53. 2007, Bakı, magistr hazırlığı üçün fənlərin proqramlar toplusu.
 54. 2005, Bakı, BDU Coğrafiya fakültəsinin Altıağac təcrübə bazasında «Tələbələrin çöl tədris təcrübələrinin təşkili»nə dair metodik vəsait.
 55. 2005, Bakı, «Coğrafiya - 60».
 56. 2004, Баку, Рекреационный потенциал Апшерона и его использование. // Вестник Бакинского Университета: Тябият елмляри серийасы.

KİTABLAR

 • 2015, Bakı, Geourbanistika, Dərslik
 • 2015, Bakı, Pedaqoji təcrübə və onun təşkili,Metodik vəsait
 • 2014, Coğrafiya (Türk dünyası). Ümumtəhsil məktəblərinin 11 –ci sinfi üçün ( azərbaycan və rus bölməsi), Dərslik
 • 2013, Azərbaycanda qəsəbə, Dərslik
 • 2013, Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası, Dərslik
 • 2010, Azərbaycan şəhərlərinin sosial-iqtisadi coğrafiyası, magistr hazırlığı üçün proqramlar toplusu
 • 2010, Qafqazın iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası, magistr hazırlığı üçün proqramlar toplusu
 • 2010, Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası, Dərslik.
 • 2009, Bakı, Əhali coğrafiyasından praktiki məşğələ.
 • 2008, Bakı, Географие населения, Практикум.
 • 2007, Elm və təhsil fədaisi.Monoqrafiya.
 • 2007, Баку, География Тюркского Мира.
 • 2007, Bakı, «Əhali coğrafiyası demoqrafik əsaslarla». Coğrafiyaçı- bakalavr pilləsi üçün proqram toplusu.
 • 2007, Bakı, «Geourbanistika». Coğrafiyaçı- bakalavr pilləsi üçün proqramm toplusu
 • 2007, Баку, «География населения». Учебное пособие.
 • 2006, Baku, «Əhali coğrafiyası» . Dərslik
 • 2006, Baku, «Türk dünyası coğrafiyası» .11-ci sinif üçün dərslik.
 • 2004, Constanta, Urbanization and urban settlements of Azerbaijan.
 • 2004, Баку, География Тюркского Мира. Учебник для 11 класса.
 • 2002, Baku, Urbanizasiya və Azərbaycanın şəhər yaşayış məskənləri

XƏRİTƏLƏR

 • 2009, Şəhərlərin funksional – genetik tipləri xəritəsi. Bakı- Azərbaycan Respublikası, Ekoloji atlas.
 • 2009, Əhalinin məskunlaşması xəritəsi. Bakı- Azərbaycan Respublikası, Ekoloji atlas.
 • 2010, Distribution of population. Azərbaycan Respublikası, Ekoloji atlas, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Bakı Kartoqrafiya fabriki.
 • 2010, Functional – genetic types of towns.Azərbaycan Respublikası, Ekoloji atlas, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi, Bakı Kartoqrafiya fabriki.

TƏLTİFLƏR VƏ MÜKAFATLAR

 • 1994, Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin Fəxri fərmanı
 • 1998, Akad. H.Ə.Əliyev adına müsabiqənin laureatı
 • 2000, Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin Fəxri fərmanı
 • 2005, Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl Təhsil işçisi” fəxri adı
 • 2009, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı
Bookmark and Share