Hüseynzadə Firudin Meydan oğlu

012 510-09-74

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1943-cü il noyabrın 30-da Bakıda anadan olub. 1950-1958-cı illərdə Tovuz rayon orta məktəbdə oxuyub. 1958-1960-cı illərdə Tovuz rayon fəhlə-gənclər məktəbdə oxuyub. 1962-1969-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1964-1966-cı illərdə hərbi xidmətdə olub. 1969-cu ildən BDU-da çalışır. 2003-cü ildən Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının baş müəllimidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1962-1969, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003, baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1994-2003, müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1988-1993,baş metodist, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1988-1993,baş laborant, SSRİ-nin iqtisadi coğrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1981-1988,metodist, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1975-1981, baş laborant, Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1973-1975, baş laborant, Hidrometeorologiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1969-1973,baş laborant, Fiziki coğrafiya kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1960-1961, pioner baş dəstə rəhbəri, Tovuz rayonu Qovlar rayonu internat məktəb
 • 1958-1960, musiqi dərnəyi rəhbəri, Tovuz rayon şöbəsi
 • Apardığı dərslər: Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Turizm ehtiyatları, Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişaf problemləri və s. 5 metodik göstərişin, 10-dan artıq tədris proqramının, 20-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin iqtisadi- sosial və siyasi coğrafiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2013, Heydər Əliyev və Azərbay canda coğrafiya elminin inki şafı» mövzusunda Respubli ka elmi konfransı
 • 2012, «Qloballaşma və coğrafiya beynəlxalq konfrans
 • 2011, «Azərbaycanda turizmin inkişafı və regional prob lemlər».
 • 2009, Azərb müasir ekocoğrafi dəyişmələrinin antropogen amillərin rolu
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun¬muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2016, Анализ и оценка терминов мелиораций и водного хозяйства в Азербайджане в ХЫХ веке
 • 2015, Гидронимы Северо-Восточно го Азербайджана
 • 2015, Rekreasiya sisteminin ərazi təşkili
 • 2014, Гидронимы Северо-Восточно го Азербайджана.
 • 2013, Aerolandşaft üsulu ilə seli çay hövzələri landşaftlarının xəritə ləşdirilməsi və topoloji xüsu siyyətləri.
 • 2012, Kənd turizminin marketinqi
 • 2011, Şəkidə tarixi-mədəni obyektlərə ekskursiyaların təşkili
 • 2010, Abşeronun Xəzərsahili rekrea siya zonalarında əmək ehtiyat larından istifadə
 • 2009,Ərazi-rekreasiya sistemlərinin coğrafi öyrənilməsi
 • 2008, Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf perspektivləri
 • 2007, Azərbaycan Respublikasında dağ turizm kompleslərinin yaradılması imkanlar
 • 2007, Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin inkişaf perspektivləri
 • 2007, Azərbaycanda gəlmə turizminin müasir vəziyyəti
 • 2007,Aerofotoşəkillər əsasında Muğanlı –İsmayıllı tolu ətrafı ərazilərdə ekzogen proseslərin tədqiqi və qiymətləndirilməsi
 • 2005, Beynəlxalq turizmin dünya iqtisadiyyatında yeri
Bookmark and Share