Elxan Nuriyev

012 510-09-74

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1947-ci il iyunun 6-da Şamaxı rayonunun Göylər kəndində anadan olub. 1953-1964-cı illərdə Şamaxı rayonunun Göylər kəndində orta məktəbdə oxuyub. 1964-1969-ci illərdə BDU-nun geologiya-coğrafiya fakültəsində təhsil alıb. 1970-1972, Azərbaycan Respublikası Bankə qəsəbəsi, hərbi xidmətdə olub. 1990- cı ildən BDU-da çalışır. Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının dosenti, elmi və sosial məsələlər üzrə dekan müavini.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1983, c.e.n., « Azərbaycan SSR-nin Şəki-Zaqatala zonasının (Mazımçay ilə Göyçay arası) yaşayış məntəqəsi adlarının tədqiqi»
 • 1964-1969, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005, elmi və sosial məsələlər üzrə dekan müavini, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1990-1992,dosent, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1990,baş müəllim, Xarici ölkələrin iqtisadi – siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası, Coğrafiya fakültəsi, BDU
 • 1985-1990, böyük elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 1976, kiçik elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 1975-1976,təlimatçı, Bakı, Oktyabr rayonu, komsomol komitəsi
 • 1972-1975, Azad komsomol təşkilatı katibi, Bakı, Fizika – riyaziyyat təmayüllü internat məktəbi
 • 1968-1970, operator, Bakı, Suraxanı neft mədənləri idarəsi
 • Apardığı dərslər: Turizmin əsasları, Dünya təsərrüfatının coğrafiyası, Dünyanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası, Yaxin və Orta ölkələrinin iqtisadi və siyasi coğrafiyası,
 • 2 monoqrafiya, 4 tədris proqramları,1 metodik göstəriş, 60-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Toponimika

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2018, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş «Strateji yol xяritяlяri vя coğrafi tяdqiqatlar» Respublika elmi-praktik konfrans
 • 2017, Аzərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, BDU Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş «Qlobal iqtisadi şərait və Аzərbaycanın iqtisadi-coğrafi mövqeyi» mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfrans
 • 2016, Kurort ların istirahət zonalarının və turizm yerlərinin memarlığı və şəhərsalma inkişafı Beynəlxalq elmi-praktik konfrans
 • 2016, Azərbaycan regionlarının coğrafi problemləri. Respublika elmi-praktiki konfrans
 • 2014, 4-ая Международная научно-техническая конференция  «Современные проблемы водного хозяйства, охраны, окружающей среды, архитектуры и строительства»
 • 2014, 2-ci Xəzər Beynəlxalq su texnologiyaları konfransı
 • 2013, Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin 90 il. yub.həsr olun. «Heydər Əliyev və Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafı» mövzusunda Respublika elmi konfrans
 • 2013, Ümummilli lider H.Ə. Əliyevin 90 il. yub.həsr olun. «Heydər Əliyevin torpaq islahatları ərzaq təhlükəsiz liyinin təminatıdır» mövzu sunda elmi-praktiki konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007,Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2018, Strateji yol xяritяlяri vя Yuxarı  Qarabağ iqtisadi-coğrafi rayonunun turizm-rekreasiya ehtiyatları
 • 2017, Turizm bazarı və ekstremal turizm
 • 2017, Şəhər rekreasiya sisteminin bəzi problemləri
 • 2017, Ermənistan Respublikasdı ərazisində Аzərbaycan mənşəli hidronimlər
 • 2016, Şəkidə turizm və ekskursiya işinin  təşkilinin iqtisadi əhəmiyyəti
 • 2016, Ermənistan ərazisində adı dəyişdi rilmiş Azərbaycan mənşəli hidronimlər
 • 2015, Гидронимы Северо-Восточно го Азербайджана
 • 2015, Rekreasiya sisteminin ərazi təşkili
 • 2015, Kadrların hazırlanmasında topo nimik materiallardan istifadənin əhəmiyyəti
 • 2014, О названиях некоторых рек Южного склона большого Кавказа названий Азербайдъанской Республики
 • 2014, Географические термины, участвующие в образовании названий Азербайджанской Республики
 • 2013, Некоторые этнонимы, встречающиеся в топонимии Азербайджана и Алтая
 • 2013, Meteoroloji ünsürlər və atmosfer hadisələri ilə söz və terminlər
 • 2013, Əkinçilik təsərrüfatında topo nimik materiallardan istifadə nin iqtisadi əhəmiyyəti
 • 2013, Əkinçilik təsərrüfatı və toponimlərimiz (XIX əsrin axırı XX əsrin əvvəllərində)
 • 2008,Turizm səyahətlərində toponimik materiallardan istifadə
 • 2008, Azərbaycanda maldarlıq təsərrüfatını əks etdirən bəzi toponimlər
 • 2007, Rekreasiya ehtiyatları və onların qiymətləndirilməsi
 • 2007, Oykonimlərin yaranmasında əhali miqrasiyasının rolu
 • 2007, Azərbaycanın coğrafi adları adlları qədim mənbələrdə
 • 2007, Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf perspektivləri
 • 2007, Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin imkanları və inkişaf perspektivləri
 • 2005, Şamaxı rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında turizm imkanları
 • 2005, Miqrasion paralel toponimlər
 • 2005, Beynəlxalq turizmin dünya iqtisadiyyatında yeri

 

KİTABLAR

 • 2000, Azərbaycan Xalq coğrafi terminlər
 • 1988, Azərbaycan SSR-in Şəki-Zaqatala zonasının toponimiyası
Bookmark and Share