Elmi iş

Kafedranın elmi-tədqiqat istiqaməti: Kafedra əməkdaşlarının iqtisadi və sosial coğrafiya sahəsində əsas elmi-tədqiqat istiqaməti – cəmiyyətin ərazi təşkili və regional iqtisadiyyatın təkmilləşdirilməsi; təbii fəlakət hadisələrinin sosial-iqtisadi coğrafi təhlili; Xəzərin təbii ehtiyatlarının istifadəsinin geosiyasi, iqtisadi, ekoloji-coğrafi səciyyəsi.

Bookmark and Share