Cərullayev Asəf Şərbət oğlu

dosent, kənd təsərrüfatı elmlər namizədi
İş telefonu:539-04-19

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1957-ci il may ayının 1-də Bakıda anadan olub, 1974-cü ildə Bakı şəhərində 52 saylı orta məktəbi, 1980-ci ildə BDU-nun coğrafiya fakültəsini, 1986-cı ildə aspiranturanı bitirərək «Аcınohur massivinin qış otlaqlarında eroziya prosesinin inkişaf xüsusiyyətləri və ona qarşı mübarizə tədbirləri» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib, 1989-cu ildən dosent əvəzi, 2007-ci ildən dosent adına layiq görülüb.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geoloji-coğrafiya fakültəsinin coğrafiya şöbəsini bitirmiş,
 • 1986-cı ildə aspiranturanı bitirərək «Аcınohur massivinin qış otlaqlarında eroziya prosesinin inkişaf xüsusiyyətləri və ona qarşı mübarizə tədbirləri» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib,
 • 1989-cu ildən dosent əvəzi, 2007-ci ildən dosent adına layiq görülüb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1991-ci ildən fiziki coğrafiya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıram
 • Eroziyaşünaslıq, meliorativ coğrafiya, yerşünaslıq, qitələr və materiklərin fiziki coğrafiyası, geoekoloqiya fənnlərini tədris edirəm.
 • 44 məqalənin və bir dərs vəsaitinin müəllifiyəm.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • torpaq sahələrinin ekoloji pasportlarının hazırlanması kimi təsərrüfat müqaviləli elmi fəaliyyətim olmuşdur. Ölkə daxilində təsərrüfat sahələrinin torpaqlarında məhsuldarlığın artırılması üçün elmi-tətbiqi işlər aparmışam

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2017, “Ümumilli lider H.Əliyevin anadan olmasını 94-cu il dönümünə həsr olunmuş// Qlobal iqtisadi şərait və Azərbaycanını iqtisadi-coğrafi mövqeyi mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfrans
 • 2017, “İnsan və ətraf mühit münasibətləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans
 • 2017, “Coğrafiya elminin zirvəsi” mövzusunda prof.M.A.Müseyibovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans”
 • 2016, “Azərbaycan Regionlarının coğrafi problemləri” Respublika elmi-praktiki konfransı
 • 2007, H.Əliyevin 100 illik yubiley konfransı
 • 2005, Regionun inkişafının eko-coğrafi problemləri elmi-praktiki konfransı
 • 2005, Azərbaycan coğrafiyasının aktual məsələləri Coğrafiya fakültəsinin 60 illik Elmi konfransı

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2017, “The influence of geo dynamic processes to soil ecologicalfigures of high-mountainous geo complex of North-eastern slope of Great Caucasus”
 • 2017, “Kiçik Qafqazın dağətəyi və alçaq dağlığı təbii landşaftlarının antropogen transformasiyasının yaratdığı problemlər”
 • 2017, “Ensiklopedik alim”
 • 2017, “Böyük Qafqazın çöl landşaftlarında apardığımız tədqiqat işlərinin elmi-metodik istiqamətləri nəticələri”
 • 2017, “Böyük Qafqaz dağ geosistemində eroziya,təhlükəli otlaqların monitorinqi və onların ekomeliorasiyası”
 • 2017, “Azərbaycanda landşaft və ərazi planlaşdırılması problemi haqqında”
 • 2017, “Azərbaycan təbiət abidələrinin qlobal inteqrasiya şəraitində qiymətləndirilməsi”
 • 2016, “Morfometrik study and evalution of erasion hazard of mountain geomorphosystem slopes”
 • 2016, “Landscape-meliorative aspects of research and optimization of the special structure of agricultural lands in Azerbaijan Republic”
 • 2016, “Digital mathematical – cartogragraphical modelnig gemogenity of geomorphogical structure of the teritori of Azerbaijan”
 • 2016, “Ameliorativ of the Greater Caucasus landscape and surruounding areas to the impact of soil-erozion process”
 • 2016, “Aqroladşaftların idarə edilməsində yaranan problemlər və onların həllində landşaft-mmeliorativ rayonlaşdırmanın əhəmiyyəti”
 • 2008, Dağlıq Şirvanda torpaq eroziya probleminin həlli yolları
 • 2007, Böyük Qafqazın cənub yamacında eroziyanın dinamik inkişafına sel hadisəsinin təsiri
 • 2007, Azərbaycanda torpaqeroziya prosesinin landşaft ekoloji xüsusiyyətləri
 • 2006, Изучение эрозионных процессов картографическими методами на Адъиноурском массиве
 • 2005, Şəki-Balakən təbii iqtisadi rayonun torpaq ehtiyatlarının mühafizəsi
 • 2005, Azərbaycanda eroziya təhlükəli torpaqların müasir geoekoloji vəziyyəti
 • 2005, Acınohur çölünün ot örtüyünün geoekoloji qiymətləndirilməsi

 

KITABLAR

 • 2015, ”Azərbaycanda çöl landşaftlarının regional tarazlığının pozulması və onların fitomeliorasiyası” - monoqrafiya
 • 2015, “Azərbaycanın eroziyaya uğramış qış otlaqlarında torpaqların geoekoloji qiymətləndirilməsi, (Acınohur massivi ) - monoqrafiya
 • 2005, Meliorativ coğrafiya - dərs vəsaiti
Bookmark and Share