Bayram Ələsgərov

Bayram Ələsgərov C.e.d., Fiziki-coğrafiya kafedrasının professoru
İş telefonu:439-04-19 QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

B.C.Ələsgərov 1934-cü ildə Gədəbəy rayonunun Rüstəm Əliyev fkəndində doğulmuşdur. Orta təhsili doğulduğu kənd orsta məktəbində aldıqdan sonra
1953-cü ildə ordu sıralarında xidmət edərək 1956-cı ildə orüdu sıralarından təxris olunmuşdur. 1956-cı ildən 1959-cu ilin may ayına qədər öz doğma kəndində sürücü
işləmiş və həmin ildə (1959-cu il) Аzərbaycan Dövlət Universitetinin geoloji- coğrafiya fakültəsinin geologiya şöbəsinə daxil olub, 1964-cü ildə həmin fakültəni bitirmişdi. 1964-1965-ci illərdə Аzərbaycan Geoloji İdarəsində istehsalatda işlədikdən sonra 1966-cı ildə Аzərbaycan Elmlər Аkademsiyası Coğrafiya İnstitutunun paleocoğrafiya şöbəsi
nəzdində aspiranturaya daxil olmuşdur. 1971-ci il il yanvar ayında «Şəmkir Zəyəm çayları hövzəsinin antropogen dövrünün paleocoğrafiyası» mövzusunda namizədlik dissertasiya
müdafiə edərək bütün sonrakı fəaliyyətini Аzərbaycan Elmlər Аkademiyası Coğrafiya İnstituu ilə bağülı olmuşdur

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1966-cı ildə Аzərbaycan Elmlər Аkademsiyası Coğrafiya İnstitutunun paleocoğrafiya şöbəsi nəzdində aspiranturaya daxil olmuşdur. 1971-ci il il yanvar ayında «Şəmkir Zəyəm çayları
  hövzəsinin antropogen dövrünün paleocoğrafiyası» mövzusunda namizədlik dissertasiya müdafiə etmişdir
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1964-1965-ci illərdə Аzərbaycan Geoloji İdarəsində istehsalatda işlədim
 • 1969-cu ildə paleocoğrafiya şöbəsində kiçik elmi işçi,
 • 1971-ci ildən böyük elmi işçi,
 • 1991-ci ildə aparıcı elmi işçi,
 • 1993-cü ildən baş elmi işçi və 2003-cü ildən şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1991-ci ildə «Pleystosendə Аzərbaycanın paleocoğrafiyası» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • Hansı ildən BDU da çalışır
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • B.C.Ələsgərov Аzərbaycanın ayrı-ayrı regionlarının dördüncü dövrün paleocoğrafiyasına dair geniş tədqiqatlar aparmışdır. Onun tədqiatları sırasında dördüncü dövrün qlobal iqlim dəyişmələri,
  Аzərbaycanın dağlıq ərazisində baş vermiş buzlaqların öyrənilməsi, ayrı-ayrı əsrlərdə Аzərbaycanın bitki örtüyünün dəyişməsi, Xəzər dənizində baş verən transqresiya və reqresiyalar, onların iqlim
  dəyişmələri ilə əlaqəsi və s. geniş tədqiqatlar daxildir.
Bookmark and Share