Мусаева Матанат Рамазан кызы

E-mail: [email protected]


КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Родилась 17 марта 1975 года в городе Баку. С 2008 года работает в БГУ. Замужем, имеет двоих детей.

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ

 • 1994-1999 гг., Бакинский Государственный Университет, Географический факультет, специальность-география,  бакалавр.
 • 2003-2006 гг., Бакинский Государственный Университет, Географический факультет, Кафедра экономической и политической географии зарубежных стран и туризма, специальность –Экономическая и социальная география мира, магистр.
 • 2009-2013 гг., Бакинский Государственный Университет, Географический факультет, Кафедра экономической и социальной географии, Специальность-экономическая география, докторантура, доктор философии по географии.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 • 2000-2005 гг.Бакинско- Турецкий Лицей «Деянет Вакфы», учитель географии.
 • 2005-2012 гг. Бакинско- Турецкий лицей «Деянет Вакфы», заведующий учебной частью, учитель географии.
 • 2012г. – Институт Географии им. акад. Г.А. Алиева, Отдел «Экономической и политической географии», старщий научный сотрудник.
 • 2008 г, Бакинский Государственный Университет, Географический факультет, преподаватель кафедры экономической и социальной географии,
 • 2019г.- Бакинский Государственный Университет, Географический факультет,Доцент кафедры экономической и социальной географии
 • 2019г. - Бакинский Государственный Университет, Географический факультет, заместитель декана по научной части.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

 1. “University Experience Exchange” Conference from 8 to 13 February 2016 in Paris –Sorbon University Abu Dhabi, U.A.E. Sertificate.
 2. “İnnovation Education in the World ” Conference from 25 to 30 August 2016 in Paris –Sorbon University in Paris, İnternational Sertificate.
 3. “University Experience Exchange” Conference from 22 to 26 February 2017 in Madrid–Sorbon University, Spain. İnternational Sertificate.

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 1. Член партии «Йени Азербайджан», 2013
 2. Член организации «Молодые ученые» НАНА, 2014
 3. Член Географического Общества Азербайджанской Республики, 2015
 4. Руководитель группы "Поддержка ИННОВАЦИОННЫХ проектов", на факультете Географии БГУ – 2016-2019.
 5. Представитель Общественного Контроля и Консультативного Совета Географического факультета БГУ, 2016

6. БГУ – Член Диссертационного совета № FD.02.195, 2018

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

 • 2018, “İdeyadan biznesə” Startap Turunun Finalı, Bakı, Heydər Əilyev mərkəzi
 • 2018, Azərbaycanda İnnovasiya həftəsi çərçivəsində “ Bilik İqtisadiyyatı – Azərbaycanın İnnovativ Yol xəritəsi layihəsinin” təqdimatı, Bakı
 • 2018, “Hult Prize”, yarımfinal turunda “Yoldaş” layihəsinin təqdimatı
 • 2018, Forum on AgTech and Green Energy, “İnnovation for the green future”, Baku, ADA University
 • 2018, “Strateji yol xəritələri və coğrafi tədqiqatlar”. Elmi-praktiki konfrans. BDU, Bakı.
 • 2017, AMEA-nın akademik H.Ə.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş, Lənkəran Dövlət Universitetində keçirilən konfrans.
 • 2017, “University Experience Exchange” Conference from 22 to 26 February 2017 in Madrid–Juan Carlos University, Spain. İnternational Sertificate.
 • 2016, “University Experience Exchange” Conference from 8 to 13 February 2016 in Paris –Sorbon University Abu Dhabi, U.A.E. Sertificate.
 • 2016, “İnnovation Education in the World ” Conference from 25 to 30 August 2016 in Paris –Sorbon University in Paris, İnternational Sertificate.
 • 2016, “Azərbaycan Regionlarının Coğrafi Problemləri” Elmi-Praktiki Konfrans. BDU, Bakı
 • 2015, Post 2015: Qlobal Cagırışlar Şəraitində Azərbaycan Respublikasının Davamlı İnkişafının İdarə edilməsi. Elmi –paktiki konfrans.
 • 2015, Coğrafiya:Nəzəriyyə, Praktika və İnnovasiya. Elmi Praktiki Konfrans. BDU, Bakı.
 • 2013, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti H.Ə.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı.
 • 2012, Международная научно – практическая конференция «Теоретические и практические аспекты развития современной науки». «Институт Стратегических Исследований». Москва .
 • 2012, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization. World forum – international congress 2012- İstanbul, turkey.
 • 2012, AMİU, “Fövqəl”-Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi problemləri üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının 15 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bakı.
 • 2012, “Qloballaşma ilə əlaqədar fövqəladə hallara qarşı mübarizənin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktik konfrans. Bakı.
 • 2011, Natural cataclysms and global problems of the modern civilization geocataclysm-2011. İstanbul, Turkey.

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ (2011-2018)

 • 2018, “Naxçıvan Muxtar Respublikasinin sərhədyanı torpaqlarından səmərəli istifadənin problemləri”
 • 2018, “Azərbaycan-Türkiyə siyasi-iqtisadi münasibətlərinin inkişaf perspektivləri”
 • 2018, Азербайджано-Российские отношения на современном этапе развития: проблемы и перспективы.
 • 2018, Sustainable development of regions of Azerbaijan Republic and their sosial-geographical problems.
 • 2017, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi və dayanıqlı qida təminatı.
 • 2017, Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun dayanıqlı inkişafında innovasiyaların tətbiqi.
 • 2016, Этнополитические конфликты в пост-советских странах.
 • 2016, Socio-economic aspects of the concept of sustainable development in Azerbaijan.
 • 2016, Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi potensialından istifadə dövlətin regional siyasətinin strategiyası.
 • 2015, Azərbaycanda Azad İqtisadi Zonalar.
 • 2015, Azərbaycan Respublikasinda aqrar-sənaye kompleksinin müasir vəziyyəti və prespektivləri.
 • 2014, Наводнения в нижнем течении реки Кура и их последствия.
 • 2014, Наводнения в Аранском экономико-географическом районе.
 • 2014, Influence of Inundations on development and territorial organization of economy in Kur-Araz lowland.
 • 2013, Inundations in the Kura River.
 • 2013, Daşqınların vurduğu zərərdən asılı olaraq ərazinin rayonlaşdırılması.
 • 2012, Наводнения в Азербайджане.
 • 2012, Flood fighting methods in the Kura and Araz rivers.
 • 2012, Daşqın hadisəsinin Aran iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə təsiri.
 • 2012, Aran iqtisadi rayonunda daşqın hadisəsinin nəqliyyat şəbəkəsinin və sosial infrastrukturun ərazi təşkilinə təsiri.
 • 2011, Географический анализ методов, применяемых в борьбе с наводнениями.
 • 2011, Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərində təbii fəlakətlərin tədrisinə dair.


КНИГИ

 • 2018, “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiysı (Postsovet ölkələrinin coğrafiyası)” Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti. Bakı 2018, 508 səh.
 • 2015, FÖVQƏLADƏ HALLAR. Məktəblinin Ensiklopediyası. UNİSEF Azərbaycan ,Azərbaycan Respublikasi Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Redaksiya heyətinin üzvü. Bakı-2015. 520 səh.
 • 2014, Daşqınların təsərrüfatın inkişafı və ərazi təşkilinə təsiri. Monoqrafiya. Bakı-2014. 192 səh.


НАГРАДЫ

 1. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Министерства Образования Азербайджанской Республики (за плодотворную педагогическую деятельность) – 2007 год.
 2. Министерство Образования Азербайджанской Республики - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ( I место по предмету География по приему студентов Азербайджанской Республики. Самый высокий показатель успеха в Республике-95%) – 2010 год.
 3. Победитель Первого Республиканского Инновационного Конкурса, осуществленного совместно с Министерством Экономического Развития Азербайджанской Республики и Представительством ООН в Азербайджане,  2017 год.
Bookmark and Share