H. B. Soltanova

Həbibə Soltanova

İş tel.: 510-09-74

ev tel.: 455-06-73

mob: (055)789-52-12

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 4 sentyabr 1948-də Bakının Maştağa qəsəbəsində doğulub.
 • 1956-1966-də Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunun N.Nərimanov adına  128-saylı orta məktəbi bitirib.
 • 1966-1971-də Bakı Dövlət Universitetinin geologiya- coğrafiya fakültəsini bitirib.
 • 1972-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.
 • 1996-cı ildən Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm  kafedrasının müdiridir

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1986, c.e.n., «İranda irriqasiya: ənənə və müasirlik»
 • 1966-1971, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1972-ci il, ADU-nun Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrasında baş laborant,

1980-ci il,  həmin kafedrada assistent,

1985-ci il, həmin kafedrada baş müəllim,

1988-ci il, BDU-nun Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrasında dosent,

1996-cı il, həmin kafedranın  (2004-cü ildən Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası adlanır) müdiridir.

Tədris etdiyi fənnlər: Turizm ehtiyatları, Azərbaycan Respublikasının turizmi və onun inkişaf problemləri, Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası, Turizmin problemləri, Turizmin tarixi və metodologiyası və s. 9 dərslik və dərs vəsaiti, 2 monoqrafiya, 8 metodiki göstəriş, 40-dan artıq tədris proqramları və 100-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, turizm və onun Azərbaycanda regional inkişafı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»
 • 1997,Çanakkala,Türkiyə; beynəlxalq konf­ran­s
 • 2000, Yəzd, İran; “Kəhrizlər (Qanat)” haqda beynəlxalq konf­ran­s
 • 2001, Antalya, Türkiyə; “Turizm və servis xidmətləri” üzrə öyrətmə kursları
 • 2004, Bakı, Azərbaycan; Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişaf perspektivləri Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olun­muş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadi və Beynəlxalq münasibətlər” II beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun­muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Курортно-туристические ресур-сы Азербайджанской Республики и перспективы развития курортной системы География и туризм. Сб.науч.

Трудов. Выпуск 1.Пермь, 2005

2.Müasir ekoturizmin inkişaf potensialı. BDU, Xəbərlər, №1, 2003

3.Пroblems of rekreational development and forminq resort-tourist somplexon the coast of the Caspian sea. Caspian Жournal of natural resources.№1, Сeason year, 2003.

4.Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin imkanları və inkişaf perspektivləri, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XI cild. Azərbaycanda müasir coğrafi tədqiqatlar.  Bakı, 2007

5.Azərbaycan respublikasının turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığının müasir vəziyyəti, Bakı Universitetinin Xəbərləri. Bakı, 2008 №1.

6.Turizm-rekreasiya  sistemləri və ətraf mühit.Azərb.Coğr.Cəm. AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad.Coğr.İnstitutu Təbii-təsərrüf.sistem. ekoloji təhlük. Təmin.coğr.prob. Azərb.Coğr. Cəm.  əsərləri XIV cild. Bakı.2009.

7.Su ehtiyatlarından istifadədə İİR-ın təcrübəsi. 2-ci Xəzər Beynəlxalq su texnologiyaları konfransının materialları. Azərbaycan, Bakı, 11 aprel 2014.

8. Развитие туризма как отрасли нефтяного сектора экономики Азербайджана. Материалы международной научно-практической конференции «Географические проблемы туризма, краеведе ния и экологии», Алма-Аты 12-13 мая, 2014.

9. Вопросы рекреационного ис пользования побережья Кас пийского моря Азербайджан ской Республики. Материалы международной научно-практической конфе ренции «Каспийское море: прошлое, настоящее, будущее» г.Махачкала 26-28 сентября 2014.

10.Böyük otellərdə idarəçilik problemləri və Azərbaycanda bu sahə də vəziyyət. AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 il dönümünə həsr olunmuş «Regional idarəetmə: innovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar» resp. elmi prakt. Konfr. Mat. Bakı: 27 aprel, 2015.

11. Azərbaycan Respublikasında sosial vəziyyətin turizmin inkişafına təsiri (Naxçıvan MR timsalında). Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş «Regionların innovativ sosial-iqtisadi inkişafı: reallıqlar və perspektivlər» mövzusunda. AƏSMA və AMEA-nın İnnovasiyalar Mərkəzinin təşkili ilə elmi prakt. konfr. mat. 7 may, 2015.

12. Milli parklarda rekreasiya poten sialı və ekoloji turizmin inkişafı. «Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər» mövzusunda Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin 10 il.həsr olun muş Beynəlxalq elmi-praktiki yubiley konfr. mater. Bakı, 2015

13. Azərbaycanın turizmində sahibkarlığın inkişafı. POST 2015: Qlobal çağırışlar şəraitində Azərbaycan Respublikasının davamlı inki şafı. Elmi-prakt. konfr. mat. 15 aprel 2015

14. Инновация географического образования методом компьютерного моделирования. Современное образование. Актуальные вопросы, достижения и новации. Монография, МЦНС «Наука и просвещение», Пенза, 2016.

15. Azərbaycanda gəlmə və getmə turizm bazarının təhlili. Mədəniyyət az. jurnalı 5 (303) 2016.

16. Lənkəran iqtisadi rayo nunda turizm xidmət sahə lərinin müasir vəziyyəti. AR Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti Azərbay can Regionlarının coğrafi problemləri Respublika elmi-praktiki konfransın mate rialları Bakı, 2016.

KİTABLAR

 1. İran və Əfqanıstanın coğrafiyası. Dərslik.Bakı. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı,1989,204 s.
 2. Ərəb ölkələrinin coğrafiyası. Dərslik. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1992,348.s.
 3. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası, Dərs vəsaiti. Bakı: R.N.Novruz-94, 2002, 547 s.
 4. Mehmanxana təsərrüfatı. Dərs vəsaiti, Baki: “Parni iz Baku”, 2005, 216 s.
 5. Turizmin əsasları. Dərs vəsaiti, “Mütırcim”,  2007, 316 s.
 6. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası. Dərslik,
 7. Экономическая и социальная география славянских стран Учебное пособие
 8. Bakı Slavyan  Universiteti «Kitab Aləmi» Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2010
 9. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Dərslik. Bakı “Sabah”, 2011, 584 s.
 10. Otelçilik fəaliyyətinin əsasları. Monoqrafiya. Bakı: Az-TU-nun mətbəəsi, 2013, 410 s
 11. Azərbaycan Respublikasında turizm onun inkişafı. Monoqrafiya. Az TU-nun mətbəəsi. 2015, 475 s.

 

TƏLTİFLƏR VƏ MÜKAFATLAR

«Qızıl Qələm» mükafatı laureatı,

AR Təhsil Nazirliyi, AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəxri fərmanları,

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə «Tərəqqi» medalı ilə təltif olunmuşdur.

1.

 

 

 

1. İran və Əfqanıstanın coğrafiyası. Dərslik.Bakı. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı,1989,204 s.

2. Ərəb ölkələrinin coğrafiyası. Dərslik. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1992,348.s.

3. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası, Dərs vəsaiti. Bakı: R.N.Novruz-94, 2002, 547 s.

4. Mehmanxana təsərrüfatı. Dərs vəsaiti, Baki: “Parni iz Baku”, 2005, 216 s.

5. Turizmin əsasları. Dərs vəsaiti, “Mütırcim”, 2007, 316 s.

6. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası. Dərslik,

7. Экономическая и социальная география славянских стран Учебное пособие

8. . Bakı Slavyan Universiteti «Kitab Aləmi» Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2010

9. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Dərslik. Bakı “Sabah”, 2011, 584 s.

10. Otelçilik fəaliyyətinin əsasları. Monoqrafiya. Bakı: Az-TU-nun mətbəəsi, 2013, 410 s

11. Azərbaycan Respublikasında turizm onun inkişafı. Monoqrafiya. Az TU-nun mətbəəsi. 2015, 475 s.

Bookmark and Share