Həbibə Soltanova


İş tel.: 510-09-74

ev tel.: 455-06-73

mob: (055)789-52-12

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 4 sentyabr 1948-də Bakının Maştağa qəsəbəsində doğulub.
 • 1956-1966-də Bakı şəhərinin Sabunçu rayonunun N.Nərimanov adına 128-saylı orta məktəbi bitirib.
 • 1966-1971-də Bakı Dövlət Universitetinin geologiya- coğrafiya fakültəsini bitirib.
 • 1972-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.
 • 1996-cı ildən Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrasının müdiridir

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1986, c.e.n., «İranda irriqasiya: ənənə və müasirlik»
 • 1966-1971, tələbə, Geologiya-coğrafiya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1972-ci il, ADU-nun Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrasında baş laborant,

1980-ci il, həmin kafedrada assistent,

1985-ci il, həmin kafedrada baş müəllim,

1988-ci il, BDU-nun Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kafedrasında dosent,

1996-cı il, həmin kafedranın (2004-cü ildən Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və turizm kafedrası adlanır) müdiridir.

Tədris etdiyi fənnlər: Turizm ehtiyatları, Azərbaycan Respublikasının turizmi və onun inkişaf problemləri, Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası, Turizmin problemləri, Turizmin tarixi və metodologiyası və s. 9 dərslik və dərs vəsaiti, 2 monoqrafiya, 8 metodiki göstəriş, 40-dan artıq tədris proqramları və 100-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Xarici ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası, turizm və onun Azərbaycanda regional inkişafı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 • 2016, Azərbaycan Regionlarının coğrafi problemləri Respublika elmi-praktiki konfransı
 • 2015, Bakı, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 il dönümünə həsr olunmuş «Regional idarəetmə: innovativ yanaşmalar və perspektiv imkanlar» resp. elmi prakt. Konfrans
 • 2015, Bakı, «Turizm və rekreasiya XXI əsrdə: problemlər və perspektivlər» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2014, Mеждународной научно-практической конференции «Географические проблемы туризма, краеведения и экологии»
 • 2014, Maxaçkala, Международной научно-практической конфе ренции «Каспийское море: прошлое, настоящее, будущее»
 • 2014, Bakı, 2-ci Xəzər Beynəlxalq su texnologiyaları konfransı
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun­muş “Coğrafiyanın müasir problemləri” beynəlxalq elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” II
 • 2007. Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olun­muş beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; professor Müseyib Ağababa Müseyibovun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” I Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; “Qloballaşma prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya İqtisadi və Beynəlxalq münasibətlər” II beynəlxalq elmi konfrans
 • 2004, Bakı, Azərbaycan; Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişaf perspektivləri Respublika elmi – praktik konfrans
 • 2001, Antalya, Türkiyə; “Turizm və servis xidmətləri” üzrə öyrətmə kursları
 • 2000, Yəzd, İran; “Kəhrizlər (Qanat)” haqda beynəlxalq konf­ran­s
 • 1997,Çanakkala,Türkiyə; beynəlxalq konf­ran­s
 • 1994, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans»

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2016, Lənkəran iqtisadi rayo nunda turizm xidmət sahə lərinin müasir vəziyyəti.
 • 2016, Инновация географического образования методом компьютерного моделирования.
 • 2016, Azərbaycanda gəlmə və getmə turizm bazarının təhlili.
 • 2015, Milli parklarda rekreasiya poten sialı və ekoloji turizmin inkişafı.
 • 2015, .Böyük otellərdə idarəçilik problemləri və Azərbaycanda bu sahə də vəziyyət.
 • 2015, Azərbaycanın turizmində sahibkarlığın inkişafı.
 • 2015, Azərbaycan Respublikasında sosial vəziyyətin turizmin inkişafına təsiri (Naxçıvan MR timsalında).
 • 2014, Развитие туризма как отрасли нефтяного сектора экономики Азербайджана
 • 2014, Вопросы рекреационного ис пользования побережья Кас пийского моря Азербайджан ской Республики.
 • 2014, Su ehtiyatlarından istifadədə İİRn təcrübəsi.
 • 2008, Azərbaycan respublikasının turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığının müasir vəziyyəti, 2009, Turizm-rekreasiya sistemləri və ətraf mühit.
 • 2007, Azərbaycan Respublikasında kənd turizminin imkanları və inkişaf perspektivləri,
 • 2005, Курортно-туристические ресур-сы Азербайджанской Республики и перспективы развития курортной системы География и туризм.
 • 2003, Problems of rekreational development and forminq resort-tourist somplexon the coast of the Caspian sea.
 • 2003, Müasir ekoturizmin inkişaf potensialı.


KİTABLAR

 • 2015, Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişafı. Monoqrafiya.
 • 2013, Otelçilik fəaliyyətinin əsasları. Monoqrafiya.
 • 2011, Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Dərslik.
 • 2010, Экономическая и социальная география славянских стран Учебное пособие
 • 2008, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası. Dərslik,
 • 2007, Turizmin əsasları. Dərs vəsaiti
 • 2005, Mehmanxana təsərrüfatı. Dərs vəsaiti, .
 • 2002, Beynəlxalq turizmin coğrafiyası, Dərs vəsaiti.
 • 1992, Ərəb ölkələrinin coğrafiyası. Dərslik..
 • 1989, İran və Əfqanıstanın coğrafiyası. Dərslik.

TƏLTİFLƏR VƏ MÜKAFATLAR

«Qızıl Qələm» mükafatı laureatı,

AR Təhsil Nazirliyi, AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəxri fərmanları,

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə «Tərəqqi» medalı ilə təltif olunmuşdur.

1. İran və Əfqanıstanın coğrafiyası. Dərslik.Bakı. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı,1989,204 s.

2. Ərəb ölkələrinin coğrafiyası. Dərslik. Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1992,348.s.

3. Beynəlxalq turizmin coğrafiyası, Dərs vəsaiti. Bakı: R.N.Novruz-94, 2002, 547 s.

4. Mehmanxana təsərrüfatı. Dərs vəsaiti, Baki: “Parni iz Baku”, 2005, 216 s.

5. Turizmin əsasları. Dərs vəsaiti, “Mütırcim”, 2007, 316 s.

6. Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin iqtisadi və sosial coğrafiyası. Dərslik,

7. Экономическая и социальная география славянских стран Учебное пособие

8. . Bakı Slavyan Universiteti «Kitab Aləmi» Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2010

9. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası. Dərslik. Bakı “Sabah”, 2011, 584 s.

10. Otelçilik fəaliyyətinin əsasları. Monoqrafiya. Bakı: Az-TU-nun mətbəəsi, 2013, 410 s

11. Azərbaycan Respublikasında turizm onun inkişafı. Monoqrafiya. Az TU-nun mətbəəsi. 2015, 475 s.

Bookmark and Share